Ansök om att starta en fristående förskola

För dig som vill ansöka om att starta en fristående förskola. Bland annat hur du ansöker, avgifter och processen för godkännande.

Så ansöker du om godkännande för att starta fristående förskola

Du som vill starta fristående förskola eller bli huvudman för en befintlig förskola ska lämna in en ansökan om godkännande, en budgetmall och nödvändiga bilagor till Utbildning Gävle för att kunna få rätt att starta.

För att din ansökan ska hanteras ska du också betala en avgift.

Ansökan ska undertecknas av behörig firmatecknare, det vill säga den som har laglig rätt att företräda det bolag, den förening eller stiftelse som ansöker. Vem som får underteckna framgår av registreringsbeviset eller föreningens stadgar.

Avgift för ansökan om godkännande

Vi tar ut en avgift om 25 000 kronor för ansökan om att starta en ny fristående förskola eller vid ansökan om ny huvudman för en befintlig förskola.

Vi tar ut en avgift om 15 000 kronor för ansökan om permanent utökning samt för ansökan om byte av ägare hos huvudmannen.

Avgiften betalas genom faktura som kommer att skickas till sökanden efter att ansökan inkommit till Utbildningsnämnden. En ansökan kommer inte att tas upp till prövning om inte avgiften betalats.

Godkännande

Du som vill ansöka om godkännande för att bedriva fristående förskola ska göra detta på avsedd blankett och skicka in till Utbildning Gävle.

Vi rekommenderar den sökande att skicka in sin ansökan ungefär ett år innan verksamheten avses starta och att endast skicka in ansökan när samtliga efterfrågade uppgifter och handlingar är redovisade.

Handläggningen påbörjas när ansökan är komplett, om efterfrågade uppgifter och handlingar inte inkommit inom en månad från att komplettering har begärts avslutas ansökan. Handläggningstiden är vanligtvis mellan ca 4-6 månader, därefter lämnas ärendet vidare för beslut av utbildningsnämnden. Ansökan ska visa att huvudmannen har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen.

Utbildningsnämndens krav är inte att en ansökan ska beskriva vad som ska uppfyllas i verksamheten eftersom detta redan finns angivet i de nationella styrdokumenten. I ansökan ska det framgå hur sökanden tänkt utforma och förverkliga verksamheten så att den uppfyller författningarnas krav samt hur verksamheten ska stimulera barns utveckling och lärande.

Efter godkännandet

Efter att sökanden fått beslut om godkännande att starta förskola har huvudmannen 6 månader på sig att göra det. Efter det krävs det att huvudmannen lämnar in en ny ansökan.

Etableringskontroll innan förskolan får öppna

Vi kommer att genomföra en etableringskontroll av huvudmannen och utbildningen innan förskolan får starta. Detta innebär att inga barn får skrivas in i verksamheten innan etableringskontrollen är genomförd.

Anmälan om start av skola eller förskola enligt miljöbalken

Läs om ägar- och ledarprövning

Information om att anmäla och starta en livsmedelsverksamhet