Stadsdelsnätverk – för samverkan, gemenskap och dialog

Genom nätverken skapar vi en tryggare och mer levande stadsdel. Vi äger nätverken tillsammans och det blir vad vi gör det till.

Tillsammans utformar vi arbetssätt

Nätverken består av privatpersoner, föreningar, företag, organisationer och myndigheter som verkar i olika stadsdelar. Som nätverksdeltagare utformar vi tillsammans arbetssätt och bestämmer vilka frågor som står i fokus.

Syftet med stadsdelsnätverken är att skapa möjligheter för samverkan, gemenskap och informationsutbyte. Alla som bor och verkar i stadsdelen är välkomna att delta och förverkliga idéer.  Vi äger nätverket tillsammans och genom samverkan bidrar vi till en tryggare och mer levande stadsdel.

Stadsdelsnätverken i Gävle finansieras av oss och Gavlegårdarna.

Här finns stadsdelsnätverken

Alla aktiviteter sker på initiativ från aktörer i nätverket. Idag finns aktiva nätverk i Andersberg, Bomhus, Brynäs och Sätra.

Andersberg har en lång tradition av ett mycket engagerat föreningsliv med många aktiviteter och deltagare, framför allt i området kring Andersbergs centrum. Många föreningar är idag aktiva i Andersbergsgruppen. Ur ett integrationsperspektiv finns det stora vinster med att knyta samman dessa aktörer och ge verktyg till samarbete, gemenskap mellan grannar och boinflytande.  

Det finns några olika historier över när och hur Andersbergsgruppen startade; det betraktas idag som Gävles äldsta stadsdelsnätverk. Nätverksgruppen träffas ungefär varannan månad för gemenskap, informationsutbyte och att knyta nya kontakter.   

Aktörerna i nätverket kan söka medel ur en pott, som handläggs av nätverkens samordnande styrgrupp, för aktiviteter som de genomför ensamma eller tillsammans med andra. Om någon gemensam fråga behöver adresseras extra, till exempel där det krävs kontakt med fastighetsägare, kommunen eller andra, kan nätverket besluta att bilda en arbetsgrupp eller bjuda in till temamöte.  

Ambitionen framåt är att aktörerna i nätverket i högre utsträckning än tidigare ska hitta varandra; det vill säga samverkanspartners att ta hjälp av och resonera med även när nätverket inte träffas. Många aktörer delar också gärna med sig av sina e-postadresser.  

I Andersberg genomförs även Stadsdelslyftet, ett projekt som drivs av kommunen som ska skapa ökad trygghet och integration. Stadsdelslyftet och stadsdelsnätverket samarbetar, men är inte samma sak. Här kan du läsa mer om stadsdelslyftet. 

TIBO är stadsdelsnätverket för hela Bomhus. I stadsdelen finns ett flertal ideella föreningar och organisationer. Många av dem är verksamma i stadsdelsnätverket. 

Aktörerna i nätverket kan söka medel ur en pott som handläggs av nätverkens samordnande styrgrupp, för aktiviteter som de genomför ensamma eller tillsammans med andra.

I stadsdelen finns ett flertal ideella föreningar och organisationer. Många av dem är verksamma i stadsdelsnätverket. 

Brynäs är en stadsdel i förändring för i norra delen byggs det nya området som kallas Godisfabriken. Övrig bebyggelse i stadsdelen är äldre. Funderingar finns redan på hur det gamla ska knytas ihop med det nya. Stadsdelen har inget självklart centrum, förutom Brynästorget, men diskussioner förs om en gemensam allaktivitetsyta placerad på ett strategiskt ställe som kan hjälpa till. 

Aktörerna i nätverket kan söka medel ur en pott, som handläggs av nätverkens samordnande styrgrupp, för aktiviteter som de genomför ensamma eller tillsammans med andra. Om någon gemensam fråga behöver adresseras extra, till exempel där det behövs kontakt med en fastighetsägare, kommunen eller andra, kan nätverket besluta att bilda en arbetsgrupp eller bjuda in till temamöte.  

Ambitionen framåt är att aktörerna i nätverket i högre utsträckning än tidigare ska hitta varandra; det vill säga samverkanspartners att ta hjälp av och resonera med även när nätverket inte träffas. Många aktörer delar också gärna med sig av sina e-postadresser.  

I Sätra finns ett rikt utbud av ideella föreningar, grupper och enskilda personer som engagerar sig för sin stadsdel, så trots att nätverket är relativt nystartat har det redan ett stort antal aktörer. Nätverksgruppen träffas cirka varannan månad.

Aktörerna i nätverket kan söka medel ur en pott som handläggs av nätverkens samordnande styrgrupp, för aktiviteter som de genomför ensamma eller tillsammans med andra.

Om någon gemensam fråga behöver adresseras extra, till exempel där det behövs kontakt med fastighetsägare, kommunen eller andra, kan nätverket besluta att bilda en arbetsgrupp eller bjuda in till temamöte. Ambitionen framåt är att aktörerna i nätverket i högre utsträckning än tidigare ska hitta varandra; det vill säga hitta samverkanspartners att ta hjälp av och resonera med även när nätverket inte träffas. Många aktörer delar också gärna med sig av sina e-postadresser.

Vinsten i att delta i ett stadsdelsnätverk

Ett forum att diskutera och påverka utvecklingen i din stadsdel

Stadsdelsnätverken startades för att ta tillvara lokalt engagemang men också att skapa delaktighet för både boende och aktörer, ett konkret forum att diskutera och påverka utvecklingen i stadsdelen.

I nätverket kan du som bor och/eller är verksam i en förening eller ditt arbete i respektive stadsdel ingå. I samtliga nätverk finns även kommungemensamma representanter för exempelvis Hyresgästföreningen, fritidsgårdar, polisen, politiker, fastighetsbolag, handlare, kommunen, stora och små föreningar och många andra aktörer.

Nätverkens representation kan se olika ut beroende på vilka aktörer som är aktiva i den aktuella stadsdelen.

Deltagandet ger trygghet, inkludering och gemenskap

I stadsdelsnätverket deltar flera kommunala funktioner såsom socialtjänst, skolor, bibliotek, kultur och fritid, brottsförebyggarna, social hållbarhet med flera. Genom nätverksträffarna får vi direktkontakt med invånare och aktörer i stadsdelarna – håller oss uppdaterade om läget i området och kan enkelt nå ut med egen information. Deltagandet och dialogen med andra aktörer i nätverken ökar ofta känslan av trygghet, inkludering och gemenskap i området.

Det här kan du som aktör bidra med och ta del av

Som privatperson har du möjlighet till inflytande, att delge din bild av hur du upplever stadsdelen du bor i och ta del av information om det aktuella läget och vad som är på gång. Det kan ge dig och andra i området en känsla av tillhörighet och trygghet.

Här kan ni som förening som verkar i en eller flera stadsdelar delge och få information, få möjlighet till ekonomisk stöd för aktiviteter i stadsdelen, hitta nya samarbetsytor och bygga samverkan för att underlätta och utveckla er verksamhet. Både stora och små frågor – till exempel att hitta en lokal eller någon som hjälper till vid en aktivitet – kan ofta lösas på en nätverksträff.

Oavsett organisationsform kan du dra nytta av erfarenhetsutbyte, hitta nya samarbetsformer och samarbetspartners på nätverksträffarna.

Som företagare får du möjlighet att mingla med dina kunder, ta del av och bidra med information om det aktuella läget i stadsdelen (både i fråga om trygghet och samhällshändelser).

Oavsett organisationsform kan du dra nytta av erfarenhetsutbyte, hitta nya samarbetsformer och samarbetspartners på nätverksträffarna.

Polisen, vi (med regelbundet deltagande från flera kommunala funktioner såsom socialtjänst, skolor, bibliotek, kultur och fritid, brottsförebyggarna, social hållbarhet med flera) och andra myndigheter får genom nätverksträffar direktkontakt med invånare och aktörer i stadsdelarna och kan därigenom lätt nå ut med egen information och samtidigt hålla sig uppdaterade om läget i området.

Oavsett organisationsform kan du dra nytta av erfarenhetsutbyte, hitta nya samarbetsformer och samarbetspartners på nätverksträffarna.

Hoppas du vill vara med!

Hör representanter berätta om nätverket