Stadsdelslyftet
Nu gör vi Andersberg till en ännu attraktivare stadsdel för alla. En plats där du och andra Gävlebor kan mötas, trivas och utvecklas tillsammans.

Stadsdelslyftet Andersberg

Inom satsningen stadsdelslyftet Andersberg arbetar vi för fler trygga, attraktiva utemiljöer och mötesplatser för en ökad delaktighet och gemenskap. Projektet ska skapa en modell som kan användas i andra stadsdelar i Gävle.

Om stadsdelslyftet

Andersberg är den första stadsdelen i Gävle där vi genomför Stadsdelslyftet. Gävle kommun samarbetar med föreningsliv, invånare och näringsliv och genomför åtgärder som skapar ökad trygghet och integration i stadsdelen. Målsättningen är att Andersberg ska vara en trygg plats som de boende i området känner stolthet över.

Projektet Stadsdelslyftet ska skapa en modell för hur Gävle kommun arbetar med samhällsutmaningar i en stadsdel. Stadsdelslyftet har också flera effektmål, det vill säga mål som handlar om vilka förändringar och effekter projektet ska leda till.

 • Skapa förutsättningar för en minskad segregation genom att främja jämlika villkor inom stadsdelen och mellan Andersberg och närliggande stadsdelar.
 • Stadsdelen ska uppfattas som trygg, trivsam och attraktiv för människor i Andersberg och i övriga Gävle.
 • Stadsdelen ska erbjuda attraktiva och trygga boende- och utemiljöer för alla åldrar, funktionsförmåga och bakgrund.
 • Det ska finnas förutsättningar i stadsdelen för möten mellan människor, i alla åldrar och med olika bakgrund, för en ökad delaktighet i lokalsamhället.
 • Andelen boende i stadsdelen med gymnasial och eftergymnasial utbildning ska ha ökat och därigenom skapat förutsättningar för fler personer som är i sysselsättning och har en egen försörjning.
 • Genom samverkan erbjuda förbättrade och trygga uppväxtvillkor för barn och unga boende i stadsdelen.

Var med och påverka utvecklingen i Andersberg

Vi vill veta vad du har för tankar och idéer om hur Stadsdelslyftet kan utvecklas i Andersberg. Därför har du möjlighet att vara med och lämna förslag och idéer i vår e-tjänst nedanför.

Aktiviteter och åtgärder i området

Tillsammans med andra aktörer i Andersberg arbetar vi för att alla barn och unga ska få en bra uppväxt, där många väljer att studera vidare efter grundskolan för att i framtiden få en egen försörjning. Inom projektet Stadsdelslyftet arbetar vi även för att minska segregation och utveckla boendemiljön i Andersberg.

Trygghetsarbete

Vi har genomfört trygghetsvandringar och haft dialog och intervjuer med boende i Andersberg. Utifrån detta har en trygghetsplan för Andersberg tagits fram. Här kan du läsa mer om trygghetsarbetet i Andersberg.

Samverkan med Stadsdelsnätverket

Dialog och samverkan är viktiga komponenter inom stadsdelslyftet. I Andersberg finns stadsdelsnätverket Andersbergsgruppen där kontinuerlig dialog och information delas om stadsdelslyftets pågående utveckling. Läs mer om stadsdelsnätverken och när du kan delta.

Pågående aktiviteter

Vi har anställt en lokal utvecklingsledare som kommer arbeta lokalt i Andersberg med utveckling av stadsdelen. Utvecklingsledaren kommer planera och starta upp Andressalen- en plats för gemenskap, aktivitet och arrangemang tillsammans med alla aktörer i Andersberg.

Andreassalen är en ny plats för gemenskap, aktivitet och arrangemang som kompletterar befintliga mötesplatser i Andersberg.
Under 2023 hölls workshops och dialoger med aktörer och boende i Andersberg för att diskutera Andreassalens utformning, behov och önskade aktiviteter i lokalerna. Lokalerna har renoverats och möblerats med fokus på återbruk.  9 juni 2023 invigdes lokalen,

Andreassalen är utrustad för att genomföra många olika typer av evenemang. Lokalen rymmer 150 personer totalt fördelat på en sal (plats för ca. 100) ett stort kök (plats för ca. 40) och ett konferensrum (plats för 8-10 sittande). Stolar och bord finns att låna. Teknik för konferens och enklare scen finns på plats.
Lokalen kan bokas av kommunala verksamheter och föreningar aktiva i Andersberg för möten, arrangemang och aktiviteter. För privata, slutna arrangemang som kalas eller fester hänvisar vi till andra lokaler.

En digital lösning för bokning är på gång, tills dess kontaktar du lokal utvecklingsledare Amelie Othén på telefonnummer 026-17 29 99 eller via e-post till amelie.othen@gavle.se för att boka lokalerna.

Projektet Kvinnors hälsa erbjuder kvinnor att gå på gym och ta del av föredrag om kost, hälsa och samhällsorientering, samtidigt som fritidsgården Helges arrangerar barnaktiviteter. Projektet startade sommaren 2022 och finansieras av Delegationen mot segregation (Delmos).

Satsningen har varit populär med mellan 20 och 50 deltagare per tillfälle, samtidigt som minst 10–20 barn har deltagit i Helges barnaktiviteter. Aktiviteterna för barn är en viktig del i projektet som ger fler kvinnor möjlighet att delta i träningen och föredragen.

Det finns nu planer på att arrangera fler träffar inom projektet. Deltagare har visat intresse för att delta i träffar med fokus på sociala aktiviteter samtidigt som Familjestödet finns på plats. Den här vidareutvecklingen av kvinnosatsningen kan vara ett sätt att utöka sociala nätverk bland de kvinnor som deltar samtidigt som de erbjuds stöd i familjerådgivning.

Stadsdelslyftet Andersberg följs av forskare från akademin för hälsa och arbetsliv vid Högskolan i Gävle. Följeforskningen genomförs med hjälp av medel från Delegationen mot segregation (Delmos).

Projektet mobilfritidsgår har varit igång sedan 2022 och fortsatt under 2023 och 2024 fortsatt att genomföras i Andersberg. Projektet är ett samarbete mellan Stadsdelslyftet, Gavlefastigheter, Gavlegårdarna och Helges fritidsgård.

Projektet syftar till att öka tryggheten i stadsdelen genom att ungdomar tillsammans med fritidsledare genomgår mindre trygghetsvandringar flera gånger i veckan i området. Under vandringarna rapporterar dom in skadegörelser men är också till för att vägleda in unga in till fritidsgården för aktiviteter.

Insatsen har varit uppskattad och mottagits väldigt positivt av många boende i Andersberg som har känt en trygghet av vandringen. Flera ungdomar har deltagit under året och där ungdomarna kunnat samla in poäng genom deltagandet i vandringarna som sedan kunnat omsättas till olika aktiviteter så som exempelvis fotboll eller körlektioner m.m.

Under våren och sommaren påbörjas en utredning som syftar till att se över möjligheten att skapa en aktivitetsplats i Andersberg där flera typer av lek- och idrottsaktiviteter samlas, till exempel dans, bollspel eller träning. Utredningen kommer också inkludera möjligheten för odlingsytor i stadsdelen, något som även önskats i tidigare medborgardialog.

Aktivitetsplatsen planeras att byggas intill konstgräsplanen i Andersberg.

Läs mer om utredningen här

Under vår/sommar kommer det pågår cykelskola i Andersberg med målgruppen föräldrar, företrädelsevis kvinnor. Projektet drivs av Stadsdelslyftet tillsammans med Cykelköket/Studiefrämjandet, RF-SISU och Gavlegårdarna. Projektet syftar till att ge cykelkunskaper till deltagarna för att  de själva kunna använda det i sin vardag, ge motion, ta sig fram miljövänligt samt föra vidare cykelkunskaperna till eventuella barn eller andra i sin omgivning. Kursledarna är utbildade av Cykelfrämjandet och använder deras metod Frihet på Cykel.


Sedan vinter 2023/2024 har ledare från Gefle IF och Helges hållit i kvällsaktiviteter, så som fotboll, i Andersbergs idrottshall. Satsningen syftar till att ge unga en plats att träffas och mötas för en meningsfull och aktiv fritid. Satsningen kommer att fortsätta under sommaren 2024.


Under början av sommaren 2024 kommer det att vara möjligt för ledare för barn och unga att delta på en föreläsning/ workshop kring hur dom kan bidra till att utveckla barn och ungas språk. Syftet är att ledarna ska stärka sina kunskaper i att leda deras vanliga fritidsaktiviteter så att det även blir språkutvecklande för dom deltagare som behöver det.

Genomförda aktiviteter

Nu är renoveringen av Andersbergs idrottshall  färdig

Under sommaren har Andersbergs idrottshall undergått en rejäl uppfräschning och renovering invändigt. I september öppnade idrottshallen igen för skola och övriga aktiviteter.

Renoveringen har innefattat:

 • Ny entré.Den inglasade entrén ska ge ett mer välkomnande intryck och möjlighet till bättre uppsyn både inåt och utåt från hallen.
 • Uppfräschning av omklädningsrum.
 • Breddning av korridor in till idrottshall för trygghet och ökad tillgänglighet.
 • Ljusa och fräscha ytskikt i alla utrymmen på markplan.
 • Nytt lärarrum.
 • Nytt könsneutralt omklädningsrum för ökad trygghet.
 • Nya duschbås/ TIL duschbås.
 • Nytt golv och invändig uppfräschning  av sporthallen.
 • Nya förråd.

Renoveringen har även innefattat utvändiga åtgärder för ökad trygghet:

 • Under vintern  har ny utvändig belysning kommit på platts. Det är en trygghetsåtgärd som lyfts fram i bland annat medborgardialogen, men även i tidigare trygghetsvandring i Andersberg. Den förbättrade belysningen vid Andersbergs idrottshall är tänkt att medföra bättre uppsyn över närområdet samt öka trivseln på platsen för boende och andra som besöker Andersbergs centrum.
 • Röjning av buskar.
 • Ny plantering och sittplatser utanför entrén.

Interiörbild på den renoverade idrottshallen i Andersberg

Den 13 maj 2022 bjöd Gävle kommun in till medborgardialog i Andersberg. Målet var att fånga upp behov, önskemål och intressen hos boende i Andersberg. Kommunen fick in totalt 217 svar. Medborgardialogen är ett viktigt underlag för de investeringar och åtgärder som kommer genomföras i området under 2022 och 2023.

Medborgardialogen är även viktig för att se till att det arbete och insatser som görs i Andersberg som en del av Stadsdelslyftet är till för alla – oavsett ålder eller kön och ur ett trygghets- och tillgänglighetsperspektiv.

Sommaren 2022 fick Gavle fastigheter i uppdrag av kommunen att anställa sommarjobbare som goda förebilder i Andersberg. Totalt fick 17 tjejer och killar möjlighet att sommarjobba i tre veckor inom olika verksamheter.

Ungdomarna placerades på Triennium, Gefle IF eller Humm och fick själva vara med och påverka var de ville jobba. Projektet finanserades av Delegationen mot segregation (Delmos). Satsningen var riktad mot ungdomar som stod långt bort från arbete för att få fler unga att komma i kontakt med arbetsmarknaden och verka som goda krafter i Andersberg.

Flera av ungdomarna som sommarjobbade har idag fortsatt kontakt med arbetsgivare i Gävle och referenser att ta med sig vidare i arbetslivet.

Hundrastgården vid Lugna gatan i Andersberg har rustats upp och byggts ut.

Hundrastgården är nu uppdelad i två gårdar med en gemensam ingång. Den större av de två gårdarna är helt ny och består främst av befintlig naturmark. För att skapa god sikt och öka tryggheten har sly rensats bort. Två nya belysningsstolpar är även utplacerade vid ingången.

Lugna gatan är Andersbergs mest populära hundrastgård och den ligger dessutom bra till i förhållande till andra planerade hundrastgårdar i området. Gävle kommun beslutade därför att rusta upp och satsa på att göra Lugna gatan till Andersbergs stora mötesplats för hundar och hundägare.

Upprustningen av Lugna gatan är en del av Gävle hundrastgårdsprogram. Syftet med programmet är att höja kvalitén och förbättra spridningen på hundrastgårdar i Gävle. Här kan du läsa mer om Gävle kommuns hundrastgårdsprogram.

I olika dialoger inom Stadsdelslyftet har scouterna i Andersberg önskat en grillplats med tak. Nu är en ny grillplats med tak och bänkar på plats i naturområdet öster om lekparken Tellusparken i Andersberg.

Helges musikstudio får ett lyft med bland annat uppfräschade ytskikt.

Sommaren 2022 genomförde vi tillsammans med Medborgarskolan en simskolekurs för vuxna kvinnor. Kursen var åtta veckor lång och genomfördes på Lillhagsbadet i Bomhus. Simskolekursen finansierades av myndigheten Delegationen mot segregation (Delmos).

Totalt 113 kvinnor i åldrarna 15 till 50+ år deltog i simskolan. De flesta deltagarna kom från Andersberg och Sätra, men även kvinnor från andra stadsdelar i Gävle deltog i kursen. Många av kvinnorna hade aldrig gått simskola förut och en del hade aldrig badat.

En utbildad simlärare höll i kursen tillsammans med en assistent som även fungerade som tolk. Både simteknik och vattenvana ingick i kursen. Deltagarna har fått dyka under vattnet, hoppa från poolkanten, plocka upp saker från botten och öva på hur de ska agera om de hamnar under vattnet och är rädda för att inte få panik. Kursen har även handlat om vattensäkerhet och deltagarna har fått prova på att rädda varandra med livboj.

– Det var väldigt roligt när en kvinna berättade för mig på avslutningsdagen att hon hade gått och badat med sin son för första gången. Det var något hon aldrig hade vågat göra innan simskolan, säger simläraren.

Vuxensimskolan kommer att genomföras igen sommaren 2023.

I korsningen Skogsmursvägen-Vändkrestsen-Murmästargatan i Andersberg bygger vi just nu en cirkulationsplats. Syftet med byggnationen är att göra korsningen till en säkrare trafikmiljö för både trafikanter och gående. Arbetet väntas vara färdigt juni 2023. Här kan du läsa mer om byggandet av cirkulationsplatsen i Andersberg.


En ny killgrupp har startas upp för killar i mellanstadiet. Träffarna har varierat i innehåll men med fokus på känslor, diskussion och aktiviteter. Träffarna har skett en gång veckan under hösten 2023 och våren 2024.


Kulturskolan Gävle startade El Sistema hösten 2015 i en av stadens större stadsdelar, Sätra, med fokus på stråkinstrument och slagverk.  Sedan hösten 2019 finns verksamheten även i Andersberg, där fokus i stället ligger på brassinstrument.  Undervisningen har skett två gånger i veckan hösten 2023 och våren 2024 och är ett uppskattat inslag för eleverna. För förskoleklass och åk 1-2 ingår undervisningen i obligatoriet och med stöd från Stadsdelslyftet har även åk 3 kunnat erbjudas frivillig fortsättning varje vecka. Två gånger per termin har El Sistema även bjudit in barn och föräldrar till välbesökta familjeträffar i Andressalen.


Under sommaren 2023 genomfördes Läslust på Andersbergs bibliotek. Projektet syftade till att vara lässtärkande för barn inför skolstart, där ungdomar fanns på plats och läste roliga och spännande böcker för barn och vuxna som kom och deltog.


Unga tjejer från Andersberg skapade tillsammans med konstnären Maria Lewis konstverket Woman Can, som numera hänger på Andersbergs idrottshall.  Syftet med projektet var att involvera barn och ungdomar i stadsdelsutvecklingen och är en del av Stadsdelslyftets vision om att arbeta med delaktighet.  I och med att unga kvinnor är en grupp som oftast saknats som medskapare i det offentliga rummet utgick projektets fokus från unga tjejer/kvinnor. Genom att bidra med mer konst i stadsrummet så är syftade även projektet till att öka trivseln i Andersbergs centrum.

Åtgärder som finns som förslag

 • Ny konstgräsplan och läktare.
 • Café
 • Fler parkeringsplatser.
 • Offentliga toaletter.

Fler pågående projekt i området

I och med realiseringen av Hemlingborg och det kommande genomförandet av Fridhemsskolan, båda 4-6 skolor, anpassar de Andersbergsskolan till en F-3-skola. Detta för att fortsatt möjliggöra skolgång enligt närhetsprincipen för de yngre barnen. Tre parallella klasser med totalt 300 barn kommer att få plats inom de nya lokalerna.

Andersbergsskolan kommer bli en grundskola med moderna och attraktiva lokaler. Detta påverkar skolan både utvändigt, med nya fina lekgårdar och moderniserade fasader, liksom invändigt, där interiören kommer att bli förnyad.

Det har varit en dialog mellan projektet och stadsdelslyftet då båda arbetar mot det gemensamma målet att förbättra utemiljön i Andersberg.

Förhoppningen med rusten av Andersbergsskolan är att det ska bli en skola som lärare och elever kan vara stolta över.
Renoveringen av skolan började i juni 2023 och kommer att bli genomförd i två etapper.

Första etappen som omfattar den norra halvan av byggnaden ska stå färdigt lagom till jullovet.. Efter nyår startar sedan etapp två som omfattar södra delen av byggnaden. Etapp 2 beräknar stå färdigt till skolavslutningen medan arbetet på gården kommer att kräva ytterligare några månader att färdigställa.

Under 2023 beslutade Regionfullmäktige i Gävleborg att investera 19,5 miljoner kronor i Andersberg Din Hälsocentral, för att genom gå en upprustning. Hälsocentralen har många besökare, i och utanför Andersberg, och har varit i behov av rustning. Det finns planer att anlägga solceller på taket. Investeringen kan ge en positiv effekt på den pågående utvecklingen i att stärka Andersberg som attraktiv stadsdel att bo och verka i.