Arvode till god man eller förvaltare

Här hittar du generella riktlinjer för arvode till god man/förvaltare i Gävle kommun.

Riktlinjer för arvode till ställföreträdare (god man/förvaltare)

Det är överförmyndarnämnden som fattar beslut om arvode i varje ärende, men du hittar de generella riktlinjerna nedan.

Förvalta egendom

10% av ett prisbasbelopp för hela året.

Bevaka rätt och sörja för person

 • Om huvudmannen bor i eget boende, 20% av ett prisbasbelopp för hela året. Om det i uppdraget endast ingår en del (bevaka rätt eller sörja för person) utgår hälften, 10% av ett prisbasbelopp.
 • Om huvudmannen bor på gruppboende, 10% av ett prisbasbelopp för hela året. Om det i uppdraget endast ingår en del (bevaka rätt eller sörja för person) utgår hälften, 5% av ett prisbasbelopp.

Bevakning av flytt

Om din huvudman flyttar till annat boende och du bevakar din huvudmans rätt vid flytten, utgår arvode till dig som ställföreträdare med 5% av ett prisbasbelopp.

Bevakning vid bouppteckning

Om du under året bevakat din huvudmans rätt vid bouppteckning och arvskifte utgår 5 % av ett prisbasbelopp i arvode. (Om arvskiftesprocessen pågår in i nästa år utgår dock inget arvode för samma skifte det året.)

Schablonbelopp

Utöver detta har ställföreträdaren rätt till ett schablonbelopp avseende omkostnadsersättning, 2% av ett prisbasbelopp.  Aktuellt prisbasbelopp hittar du på Statistikmyndighetens (SCB) webbsida.

Arvodet betalas i regel av den du företräder

Huvudregeln är att det är den du företräder, även kallad huvudman, som betalar arvodet. Om den du företräder saknar betalningsförmåga betalas arvodet av kommunen.

Läs mer om vem som betalar arvodet.

Här kan du som idag är god man eller förvaltare för vuxen hitta information och blanketter kopplade till uppdraget.

Vad de olika delarna betyder

När du förvaltar egendom innebär det att du tar hand om ekonomin åt den du företräder. I stort sett går det ut på att sköta vardagsekonomin. Exempel som kan förekomma:

 • deklarera
 • se till att egendom är rätt försäkrad
 • förvalta fastigheter och omplacera tillgångar så att de ger skälig avkastning.

Det här är den juridiska delen och innebär att du som god man hjälper den du företräder att få rätt och lagenlig hjälp av samhället. Exempel på vad du kan hjälpa till med:

 • ansöka om insatser och bidrag
 • överklaga beslut
 • ansöka om bostadsbidrag/bostadstillägg
 • ansöka om handikappersättning
 • sköta kontakter med olika myndigheter
 • bevaka rätt i dödsbo
 • bevaka rätt vid försäljning av bostadsrätt eller fastighet.

Du som god man ser till att den du företräder får den personliga omvårdnad hon eller han behöver. Det innebär inte att du ska sköta eller vårda den du företräder, utan snarare se till att hon eller han får omvårdnad efter behov. Du ska ha regelbunden kontakt för att upptäcka behov och se till att hon eller han får det stöd och hjälp som behövs. Några exempel:

 • ha regelbunden kontakt, ca 1-2 besök per månad
 • hålla dig underrättad om vilka behov den du företräder har och ordna rätt insatser så att behoven tillfredsställs
 • se till att den du företräder har ett bra boende och en god livskvalitet.