För dig som är god man eller förvaltare

Här kan du som idag är god man eller förvaltare hitta information och blanketter kopplade till uppdraget. 

Redovisningsskyldighet

Som god man/förvaltare är du skyldig att redovisa hur du förvaltar tillgångarna som ägs av den du företräder.

När du påbörjar ditt uppdrag ska du lämna in en förteckning över hennes eller hans tillgångar och skulder. Efter det ska du lämna in en årsräkning till överförmyndarnämnden före den 1 mars varje år. I årsräkningen visar du tillgångar, skulder, inkomster och utgifter under året som gått. Om ditt uppdrag upphör ska du lämna in en sluträkning för perioden fram tills att uppdraget upphört.

Överförmyndarnämnden granskar ditt uppdrag varje år. Ditt arvode betalas ut när redovisningen granskats.

Redovisa genom Provisums e-tjänst eller redovisningsblankett

Du som har uppdrag som ställföreträdare i Gävle kommun kan lämna in din årsräkning eller sluträkning digitalt via Provisums e-tjänst. Åtkomst till Provisum kräver, förutom att man har uppdrag som ställföreträdare i kommunen även e-legitimation. I Provisums e-tjänst finns en manual som beskriver hur du använder tjänsten.

Om du har inloggningsproblem eller frågor om Provisum, kontakta överförmyndarenheten genom Gävle kommuns e-tjänst Kontakta överförmyndarenheten eller ring oss via Gävle kommuns kundtjänst.

Årsräkning/årsuppgift

Här kan du hämta blankett för att redovisa huvudmannens tillgångar och skulder under året. Det första året gäller redovisningen från det datum du tillträdde uppdraget som företrädare till och med den 31 december. Utgifter och kostnader, inkomster och huvudmannens totala tillgångar ska redovisas.

Sluträkning

När ditt uppdrag som god man/förvaltare upphör eller vid byte av ställföreträdare ska du redovisa huvudmannens tillgångar och skulder under nuvarande år, från det datum du tillträdde uppdraget som företrädare till och med den 31 december eller till och med datumet för uppdragets avslut. Blankett för redovisningen kan du hämta här.

Förteckning över tillgångar och skulder

När gode män och förvaltare tillträder sitt uppdrag ska de lämna in en förteckning över huvudmannens tillgångar och skulder från och med den dagen ditt förordnande startade. Förteckningen ska vara hos överförmyndaren inom två månader från den dagen ditt förordnande startade.

Redogörelse (bilaga till årsräkning/årsuppgift och sluräkning)

Här hämtar du bilagan till sluträknings- och årsräkning. Du använder blanketten för att redovisa vad som ingått i ditt uppdrag.

Kassablad

Här kan du hämta kassablad för redovisning av huvudmannens inkomster och uppgifter.

Körjournal/reseräkning

Här kan du hämta blankett för körjournal/reseräkning

Utgiftsspecifikation

Här kan du hämta blankett för utgiftsspecifikation. Blanketten fungerar som en kassabok och underlättar redovisningen.

Överförmyndarens tillstånd behövs i dessa fall

Som god man eller förvaltare behöver du överförmyndarens samtycke för att utföra vissa rättshandlingar. Vid godmanskap har den du företräder full rätt att bestämma själv. Förstår hon/han själv vad saken gäller och kan skriva under så behöver det inte godkännas av överförmyndarnämnden. Det gäller för:

Om spärrade konton

Om du som god man eller förvaltare har uppdraget Förvalta egendom, har du tillgång till ett av huvudmannens konton för att kunna betala hennes/hans räkningar. Huvudmannens övriga konton är spärrade för dig.

Ta ut pengar från spärrat konto

För att du som god man eller förvaltare ska få ta ut pengar från spärrade konton behöver du huvudmannens samtycke om det går att få. I dessa fall behöver du även ansöka om överförmyndarens tillstånd för att få ta ut pengarna:

  • För att föra över pengar från spärrat konto till ospärrat konto.
  • För att ta ut pengar från spärrat konto, oavsett varför du tar ut pengarna.

Du behöver inte godkännande från överförmyndaren för att föra över pengar mellan två spärrade konton.

E-tjänsten Uttag från vuxens spärrade konto

Här kan du ansöka om uttag från spärrade konton. Ansökan kan endast göras via e-tjänst om den inte kräver huvudmannens skriftliga samtycke. Om din ansökan kräver huvudmannens skriftliga samtycke kan du ladda ner och skriva ut blanketten som du också hittar i e-tjänsten. Information om vart den ska skickas hittar du högst upp på första sidan i blanketten.

E-tjänsten Uttag från barns spärrade konto

Mer information och hur du ansöker hittar du på sidan Att förvalta sitt barns egendom

Anledning till åtgärden

Den viktigaste informationen som måste anges i en ansökan är anledningen till att åtgärden ska genomföras med tillhörande motivering varför åtgärden är bra för den omyndige/huvudmannen. Överförmyndarnämnden behöver ta del av avtalsvillkoren för att kunna lämna samtycke till åtgärden.

Instruktioner vid köp eller försäljning av fastighet/bostadsrätt

Överförmyndarnämnden ska kontrollera själva fastighetsaffären för den omyndiges/huvudmannens skull så att han eller hon inte riskerar rättsförluster genom sin ställföreträdares rättshandlingar. Det är därför viktigt att bifoga alla handlingar som är av vikt för en sådan bedömning.

  • Köpekontraktet behöver bifogas med överenskommet pris och samtliga parters underskrifter.
  • Vidare behöver överförmyndarnämnden ta del av handlingar som visar fastighetens marknadsvärde. Det kan vara ett värderingsutlåtande från oberoende mäklare eller en budgivningslista som visar vad andra intressenter än köparen har varit villiga att betala.
  • Slutligen bör du som ställföreträdare genom någon form av intyg kunna visa att fastigheten inte är belånad.

Alla handlingars äkthet ska styrkas. Omyndig som fyllt 16 år måste samtycka till åtgärden genom att signera ansökan. Detsamma gäller för huvudman som förstår vad fastighetsaffären innebär. Om du ansöker i e-tjänsten kan omyndig/huvudman signera med e-legitimation. Du hittar e-tjänst och blankett här nedanför.


Instruktion vid ansökan om samtycke till egendomens fördelning i dödsbo

Överförmyndarnämnden ska kontrollera arvskifteshandlingarna för den omyndiges/huvudmannens skull så att han eller hon inte riskerar rättsförluster genom sin ställföreträdares rättshandlingar. För att kunna göra en sådan bedömning måste överförmyndarnämnden ta del av samtliga skifteshandlingar. Arvskiftet måste vara undertecknat av samtliga dödsbodelägare och handlingarnas äkthet måste kunna styrkas.

Ansökan

Omyndig som fyllt 16 år måste själv lämna sitt samtycke genom att signera ansökan. Detsamma gäller för huvudman som förstår vad saken gäller. Här nedanför kan du använda e-tjänsten direkt eller hämta blankett för ansökan om samtycke till egendomens fördelning i dödsbo. Om du ansöker i e-tjänsten kan omyndig/huvudman signera med e-legitimation.


Instruktion vid förvaltningsåtgärder, sparande och kapitalplaceringar

Samtycke och bedömning

Överförmyndarnämndens samtycke krävs vid vissa åtgärder kring den omyndiges/huvudmannens sparkapital, vilket du kan läsa mer om här nedanför. Överförmyndarnämnden ska kontrollera placeringsförslagen så att den omyndige/huvudmannen inte riskerar rättsförluster genom sin ställföreträdares rättshandlingar. Det behövs en bedömning om placeringen är tillräckligt säker i förhållande till den omyndiges/huvudmannens ekonomi och behov.

För föräldrar – om den omyndiges tillgångar understiger åtta prisbasbelopp

För föräldrar som är förmyndare till en omyndig gäller fri förvaltning om den omyndiges tillgångar understiger åtta prisbasbelopp (372 000 kr 2019). Det betyder att föräldrarna fritt efter eget tycke får placera pengarna åt den omyndige utan överförmyndarnämndens samtycke. Om pengarna finns på ett överförmyndarspärrat konto kan dock överförmyndarnämndens samtycke för uttag från kontot komma att behövas. Det beror på om kontot dit pengarna flyttas är spärrat eller ej. Om banken eller kreditmarknadsföretaget kan förse det nya kontot med spärr så kan pengarna överföras utan uttagsmedgivande. Vid köp av t.ex. aktier som inte kan spärras behöver en ansökan om uttag av pengarna göras, (följ länk för ansökan om uttag ovan).

För gode män, förvaltare, förordnade förmyndare och föräldrar – om den omyndiges tillgångar överstiger åtta prisbasbelopp

För gode män, förvaltare, förordnade förmyndare och föräldrar som är förmyndare till en omyndig vars tillgångar överstiger åtta prisbasbelopp (372 000 kr 2019) gäller att de måste inhämta överförmyndarnämndens samtycke till vissa former av placeringar. Vissa placeringar har lagstiftaren redan tagit ställning till som säkra. Det behövs inte samtycke för placeringar i

  1. skuldförbindelser som har utfärdats eller garanterats av stat eller kommun
  2. skuldförbindelser som har utfärdats av Svenska Skeppshypotekskassan eller av en bank eller av ett kreditmarknadsföretag enligt lagen om bank- och finansieringsrörelse (2004:297)
  3. andelar i en värdepappersfond som avses i lagen om värdepappersfonder (2004:46) eller i ett utländskt fondföretag som är underkastat en offentlig reglering som väsentligen stämmer överens med den som gäller för värdepappersfonder här i landet.
Överföringar mellan konton

För gode män, förvaltare och förordnade förmyndare kan placeringarna genomföras genom överföringar mellan konton och inget uttagstillstånd behövs. Tillgångarna kommer fortfarande att vara spärrade för uttag. Föräldrar måste, om medlen finns på ett spärrat konto avtala med banken om att spärra det nya kontot för att överföra medlen dit eller ansöka om uttag från det spärrade kontot.

Övriga placeringar

För övriga placeringar gäller att överförmyndarnämnden ska lämna samtycke innan de kan genomföras. Den viktigaste informationen som måste anges i en ansökan är anledningen till att åtgärden ska genomföras med tillhörande motivering varför åtgärden är bra för den omyndige/huvudmannen. Överförmyndarnämnden behöver ta del av eventuella avtalsvillkor i samband med investeringen för att kunna lämna samtycke till åtgärden.

Ansökan

Omyndig som fyllt 16 år måste själv lämna sitt samtycke genom att signera ansökan. Detsamma gäller för huvudman som förstår vad saken gäller. Om du ansöker i e-tjänsten kan omyndig/huvudman signera med e-legitimation. Här nedanför hittar du e-tjänsten Ansökan till överförmyndarnämnden.

Ta lån och låna ut

Överförmyndarnämndens samtycke behövs om du vill ta lån åt den omyndige/huvudmannen, eller om du ingår annan förbindelse som att teckna borgen eller ställer hennes eller hans egendom som säkerhet. Överförmyndarnämndens samtycke behövs också om den omyndiges/huvudmannens egendom ska lånas ut.

Motivera varför åtgärden är nödvändig

Som huvudregel bör den omyndige/huvudmannen inte sättas i skuld genom sin ställföreträdares rättshandlingar. Vidare bör den omyndiges/huvudmannens egendom inte riskeras utan skälig anledning. Det är därför viktigt att du som ställföreträdare motiverar varför åtgärden är nödvändig med hänsyn till den omyndiges/huvudmannens ekonomiska situation och personliga behov.

Överförmyndarnämndens uppgift

Överförmyndarnämnden måste godkänna att du tar lån åt den du företräder, eller att du ingår annan förbindelse som att teckna borgen eller ställa hennes eller hans egendom som säkerhet.

Ansökan

Omyndig som fyllt 16 år måste samtycka till åtgärden genom att signera ansökan. Detsamma gäller för huvudman som förstår vad åtgärden innebär. Om du ansöker i e-tjänsten kan omyndig/huvudman signera via e-legitimation.   Här nedanför hittar du e-tjänsten Ansökan till överförmyndarnämnden.

Huvudregeln

Huvudregeln är att omyndiga inte får driva företag. Undantag finns dock om den omyndige fyllt sexton år och överförmyndarnämnden lämnar samtycke därtill. Samtycke får lämnas endast om den enskildes ekonomiska och personliga förhållanden är sådana att det med beaktande av rörelsens art är lämpligt att samtycke ges.

Viktigt att beskriva varför och hur

För att överförmyndarnämnden ska kunna ta ställning i sakfrågan måste du som förmyndare beskriva varför den omyndige ska driva företaget, i vilken form detta ska ske, om det eventuellt finns något eget kapital och hur ni har tänkt beträffande risker för skuldsättning hos den omyndige etcetera.

Ansökan

Den omyndige måste signera ansökan. Om du ansöker i e-tjänsten kan den omyndige signera med e-legitimation.

För personer med god man eller förvaltare gäller följande:

Normalt sett omfattar inte ett ställföreträdaruppdrag att driva rörelse åt sin huvudman. En enskild med god man som driver ett företag kan fortsätta driva det på egen hand.

Skulle den enskilde vara oförmögen att driva företaget måste den gode mannen ta ställning till om det bör avvecklas eller om denne ska fortsätta driva företaget åt huvudmannen.

Om företaget ska fortsätta drivas måste den gode mannen ansöka till överförmyndarnämnden och motivera varför. Om huvudmannen förstår innebörden i att rörelsen sköts av gode mannen ska huvudmannen samtycka genom att signera ansökan.

Om du ansöker i e-tjänsten kan huvudmannen signera med e-legitimation. Här nedanför hittar du e-tjänsten Ansökan till överförmyndarnämnden.

Du måste ha samtycke från överförmyndarnämnden för att lämna ekonomiskt stöd till anhöriga till den du företräder. Här nedanför hittar du e-tjänsten Ansökan till överförmyndarnämnden.

Gåvoförbud

Du som god man/förvaltare får aldrig ge bort egendom som tillhör den du företräder. Undantaget är personliga presenter som julklappar och födelsedagspresenter till normala värden som är skäliga med tanke på ekonomin hos den du företräder.

Om den du företräder kan uttrycka sin egen vilja är det självklart hon/han som själv bestämmer om att ge bort gåvor (gäller inte om personen har förvaltare). Du som god man bör inte medverka till gåvan.

Eventuell kostnad för den du företräder

Huvudregeln är att det är huvudmannen, det vill säga den du företräder, som betalar arvodet. När hon eller han saknar betalningsförmåga betalas arvodet av kommunen. Om huvudmannens skattepliktiga inkomst under det år när uppdraget utförs understiger 118 720 kronor eller om nettoförmögenheten, det samlade värdet på tillgångar och skulder (det vill säga sparpengar på banken, aktier, hus, bilar, båtar och så vidare, minus skulder). understiger 89 600 kronor betalar kommunen arvodet.

Som arbetsgivare för god man ska den du företräder även betala arbetsgivaravgift.

Ändring och avslut av uppdrag

Uppdraget god man kan behöva ändras, till exempel övergå till förvaltare eller omvänt. Det kan också behöva ändras i omfattning till fler eller färre delar.

De som kan ansöka om ändring, så kallad jämkning, är god man, förvaltare, den ansökan avser, make/maka eller sambo, barn, barnbarn, föräldrar och syskon.

Här kan du hämta blankett för att ansöka om ändring av uppdraget och säga upp dig från ditt uppdrag via e-tjänst.

Här kan du via e-tjänst säga upp dig från ditt uppdrag som god man eller förvaltare.

Att åta sig uppdraget

Här kan du som tilltänkt förvaltare hämta blankett för att åta dig uppdraget.

Här kan du som tilltänkt god man hämta blankett för att inhämta den blivande huvudmannens samtycke till dig som god man. Här skriver även du som blivande god man under på att åta dig uppdraget.

Överförmyndarnämndens uppgift

Det är överförmyndarnämnden som kontrollerar att du som god man/förvaltare sköter dina uppdrag, till exempel ekonomisk redovisning. Överförmyndarnämnden ger också tillstånd för större transaktioner och kontaktar anhöriga och boenden. Allt för att ta till vara alla intressen åt den du företräder.

Mer information om att vara god man eller förvaltare

Rollkoll, ett material om god man och förvaltare i relation till andra aktörer.

Bankärenden för vuxen med god man (pdf)

Bankärenden för personer med förvaltare (pdf)

Bankfrågor för ställföreträdare för barn och vuxna

Här hittar du annan information om god man/förvaltare

Information för dig som vill bli god man eller förvaltare.

Information om arvoden för dig som är god man eller förvaltare.

Kontakta överförmyndarenheten

Här kan du som god man/ställföreträdare/förälder skicka ett meddelande på ett säkert sätt gällande huvudman/omyndig. Du är också välkommen att ställa ställa andra frågor om ditt uppdrag hos överförmyndarenheten.