Personlig assistans

Du som har en stor och varaktig funktionsnedsättning, är högst 65 år och behöver stöd som är utformat för just dig, kan ansöka om personlig assistans. Du behöver omfattas av lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade - LSS.