Information till dig som är vårdnadshavare till barn på förskolan

Här hittar du information om den kommunala förskolan som kan vara bra för dig att veta.

Förskolans styrdokument och trygghetsarbete

Förskolan styrs av skollagen, läroplanen för förskolan samt utbildningsnämndens verksamhetsplan.

Förskolan ska arbeta aktivt mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Det regleras av lagstiftningen i Skollagen och Diskrimineringslagen.

I Utbildning Gävle ska det upprättas trygghetsplaner för att underlätta arbetet med att skapa trygga förskolor utan kränkningar, trakasserier och diskriminering. Trygghetsplanen följs upp, utvärderas och revideras inför varje läsår.

Alla som arbetar inom förskola och pedagogisk omsorg som får kännedom om att ett barn anser sig blivit utsatt för kränkande behandling är skyldig att anmäla detta till huvudman. Biträdande rektor och rektor ansvarar för att utreda händelsen för att se vilka åtgärder förskolan behöver göra i syfte att arbeta främjande och förebyggande.

Trygghetsarbetet regleras också i Läroplan för förskolan. Där beskrivs förskolans värdegrund, vad barnet ska få möta under sin tid i förskolan och vilket ansvar rektor och förskollärare har.

Förskolan omfattas av stark sekretess enligt offentlighet- och sekretesslagen.

Förskolan omfattas också av dataskyddsförodningen GDPR.

Likvärdig förskola

Likvärdig förskola innebär att alla förskolor arbetar utifrån gemensamma styrdokument och kommunens värdegrund. Värdegrunden är att verka för samarbete, kvalitet och bemötande. Förskolans uppdrag är att arbeta för trygghet, utveckling och lärande.

Verksamheten tar hänsyn till barns olika förutsättningar och behov, och anpassas till alla barn i förskolan. Det innebär att utbildningen inte kan utformas på samma sätt överallt och att förskolans resurser inte kan fördelas lika.

Förskoleområden

Gävle kommuns förskolor är indelade i olika förskoleområden. För varje förskoleområde finns en rektor och flertalet biträdande rektorer. Rektor har det övergripande ansvaret för förskoleområdet. Biträdande rektorer har ansvar för två eller fler förskolor.

Närvaro

Förskolan har skyldighet att hålla öppet mellan 06.30-18.30. Öppettiderna styrs av barnens vistelsetider. Vårdnadshavare ansvarar för att meddela förskolan barnets vistelsetider via Edlevo (närvarosystem). Barnens vistelsetider ligger till grund för pedagogernas schema.

När ditt barn är frånvarande, meddelar du förskolan via Edlevo och sms och beskriv vad orsaken till frånvaron är och när barnet beräknas vara tillbaka på förskolan. Av omtanke följer vi upp barnens frånvaro.

Här kan du läsa vad som gäller för ditt barn om du är föräldraledig eller arbetssökande.

Specialkost

Egen mat får inte tas med till förskolan med anledning av olika allergier. Förskolan ombesörjer specialkost för de barn som behöver.

Här kan du läsa mer och ansöka om specialkost.

Kontakt med förskolan

Vid lämning möts barnet av en pedagog för att barnet ska få en positiv övergång mellan hemmet och förskola. Har du som vårdnadshavare behov av att berätta något specifikt vid lämning eller hämtning är det inte alltid säkert att pedagogerna har tid att lyssna i lugn och ro. Boka istället en tid med berörd pedagog.

Förskolan kan erbjuda till exempel introduktionssamtal, utvecklingssamtal, överskolningssamtal med förskoleklass och även andra former av möten. Utvecklingssamtal erbjuds en gång per läsår. Har du behov av ytterligare samtal bokas det in i samråd med berörda pedagoger.

Unikum är en plattform där vårdnadshavare får ta del av förskolans undervisning och innehåll samt annan aktuell information. Verksamhetsbrev skickas via Unikum till er vårdnadshavare med information om verksamheten och undervisningens innehåll.

Varje år skickar Sektor Utbildning Gävle ut en föräldraenkät, syftet med enkäten är att undersöka vårdnadshavares nöjdhet med förskolans utbildning och verksamhet.

Behov och stöd

Om ditt barn är i behov av stöd finns ett elevhälsoteam med bland annat special, tal- och språkpedagog och kurator.

Barn och familjehälsan är en psykosocial verksamhet inom primärvården för barn 0–12. Du som vårdnadshavare kan själv kontakta dem vid bekymmer i familjesituationer eller hos barnet.

Har du barn i åldern 0–20 år kan du vända dig till Familjestödet för att få stöd i de utmaningar som föräldrarollen kan innebära. Ta kontakt med biträdande rektor för kontaktuppgifter.

Anmälningsskyldighet

Alla som får veta att ett barn far illa är skyldiga att anmäla det till socialtjänsten. Det gäller även vid misstanke att barnet riskerar att fara illa. I förskolan gäller skyldigheten rektorer, biträdande rektorer, pedagoger, elevhälsan och övrig förskolepersonal – oavsett om verksamheten är offentlig eller enskild. Vid oro tar förskolan kontakt med vårdnadshavare innan orosanmälan görs till Socialtjänsten.

Vid misstanke om våld och/eller sexuella övergrepp eller bevittnad våld sker orosanmälan till Socialtjänsten utan vårdnadshavares vetskap eftersom den kan påverka utredningen som Socialtjänsten genomför.

Privata ägodelar

Förskolan ansvarar inte för privata ägodelar som tas med till förskolan, till exempel kläder barnvagnar eller leksaker. Förskolan ersätter inte privata ägodelar som går sönder eller försvinner. På de förskolor där barnen sover utomhus är rekommendationen, om möjligt, att ha en sovvagn som ni inte är rädda om.

Vid frågor eller synpunkter:

  1. Ta kontakt med den berörda verksamhetens personal. Personalen ansvarar för att ta emot ditt ärende och ge dig återkoppling.
  2. Ta kontakt med biträdande rektor om du upplever att du inte får den hjälp eller stöd du önskar av personalen. Biträdande rektor ansvarar för att ditt ärende utreds och återkopplas till dig.
  3. Ta kontakt med rektor för förskoleområdet om du anser att du inte fått hjälp av biträdande rektor.

Synpunkter och klagomål från dig som vårdnadshavare är viktiga. De behövs för att vi ska bli bättre, utveckla våra verksamheter, förenkla vår information eller rätta till felaktigheter.