Trygghetsplan Sofiedalsskolan

Målet och syftet med planen är att alla elever ska nå framgång genom att ha en arbetsmiljö där de trivs och som är fri från kränkningar och diskriminering. Alla elever och medarbetare ska trivas och känna sig trygga, sedda och lyssnade på.

Utbildning Gävle har beslutat att det skall upprättas Trygghetsplaner för att underlätta arbetet med att skapa trygga skolor utan kränkningar trakasserier och diskriminering. Denna likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling är utformad i samråd med Sofiedalskolans medarbetare och elever. Planen gäller all verksamhet på skolan. Planen har sin utgångspunkt i bland annat skollagen och Skolverkets Allmänna råd för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling.

Arbetet mot kränkande behandling omfattar alla medarbetare på skolan inklusive leverantörer av tjänster såsom kost och städ etc. Elevernas delaktighet är viktig för att nå målet om en skola där kränkningar och diskriminering inte förekommer.

Övergripande ansvar för arbetet med trygghets- och likabehandlingsfrågor på skolan har rektor. Genomförandeansvaret är delegerat till biträdande rektorer och samtliga medarbetare.

Innehåll

Implementering sker:

 • till skolans medarbetare på APT/ Verksamhetsmöten
 • till nya medarbetare vid anställningstillfället
 • till vårdnadshavare via skolans hemsida
 • till skolans elever via mentorer under september månad
 • till städ- och matpersonal på skolan på ett möte i september

Obligatoriska riktlinjer

De obligatoriska riktlinjerna syftar till att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier, diskriminering och kränkningar.

 • Skapa ett gott skolklimat med trygghet, gemenskap och studiero.
 • Förstärka respekten för allas lika värde.
 • Förebygga trakasserier, sexuella trakasserier, diskriminering och kränkningar.
 • Det främjande arbetet är en hela skolanansats.

Elevers medverkan vid framtagandet av trygghetsplanen

Elevskyddsombud medverkar tillsammans med representanter från trygghetsteamet vid trygghetvandringar varje termin och ser över var otrygga platser finns. Trygghetsfrågor är en stående punkt vid varje klassråd och elevråd.

Resultaten av trygghetsenkäten återkopplas till eleverna och där ges möjlighet för elevers delaktighet i trygghetsarbetet.

Ordningsreglerna tas fram i samråd med klassråd/elevråd.

Samtal med elever b la under utvecklingssamtal varje termin.

Utvärdering

Trygghetsplanen ska utvärderas av skolans medarbetare på en APT i december. Inför varje nytt år utformas en ny plan utifrån den senaste utvärderingen av trygghetsteamet.

Gävlemodellens trygghetsenkäter är elevernas indirekta utvärdering av hur trygghetsplanen fungerar.

Vision

”Tillsammans gör vi skillnad”

På Sofiedalskolan känner vi trygghet, tillit och skapar meningsfullt lärande.

Sofiedalskolans elever, personal och vårdnadshavare ska känna sig stolta över sin skola där vi ser olikheter som en styrka. Skolans målsättning är att alla ska känna sig som en tillgång där elever och pedagoger lär av och om varandra.

Sofiedalskolans ledord, Trygghet, tillit och meningsfullt lärande ska ligga till grund för det dagliga arbetet. Vi ska utgå ifrån våra ledord när vi sätter våra mål, och de ska visa riktningen. Visionen ska vara att varje elev på Sofiedalskolan ska få växa, utvecklas och nå framgång utifrån sina förutsättningar. Skolans ledord Trygghet, Tillit och Meningsfullt lärande ska visa oss riktningen i det systematiska kvalitetsarbetet. Vi ska arbeta utifrån en helhetssyn på varje elevs lärande och utveckling, där trygghet, tillit och meningsfullt lärande hänger ihop, och är beroende av varandra. Värdegrunden ska genomsyra verksamhetens alla delar från elev till pedagog till vårdnadshavare. Skolan ska genom ett tydligt utvecklingsarbete arbeta i riktning mot skolans vision.

Trygghet – Alla elever och personal ska känna sig trygga och respekterade på Sofiedalskolan

För att nå dit så ska vi erbjuda eleverna en stödjande, utmanande och stimulerande miljö som präglas av trygghet, respekt och samsyn. Varje elev på Sofiedalskolan ska känna tillhörighet och att alla vuxna bryr sig. Vi ska ha gemensamma och implementerade ordningsregler för att uppnå ordning och reda, samt studiero.

Tillit – Alla elever och personal ska känna tillit på Sofiedalskolan

För att nå dit så ska vi bygga goda relationer. Klimatet ska präglas av glädje, gemenskap, tolerans och respekt för medmänniskor. Vi arbetar utifrån ett förhållningssätt, där vi fokuserar på det som fungerar och på vad vi vill uppnå i stället för att fokusera på det negativa. Vi befinner oss i ständig utveckling och i ett kontinuerligt lärande. Med vår stora mångfald av erfarenheter, kompetenser och intressen så ska vi uppnå vår vision och ge våra elever den bästa tänkbara skolgång

Meningsfullt lärande – Alla elever på Sofiedalskolan ska lyckas nå läroplanens mål

För att nå dit ska vi utifrån beprövad erfarenhet och forskning prova olika vägar för att ge eleverna undervisning som håller hög kvalitet, är varierad och anpassad utifrån deras erfarenheter, intressen och förutsättningar. Målen och kriterierna ska vara tydliga, och vi ska ha höga förväntningar på våra elever. Eleverna ska veta hur de ligger till kunskapsmässigt, och hur de ska utvecklas så långt som möjligt i förhållande till kunskapskraven.

Främjande arbete

Främjande insatser

De främjande insatserna har som mål att förankra respekten för alla människors lika värde samt utveckla en skolmiljö där alla elever känner sig delaktiga, trygga och utvecklas.

Insatser:

 • Skolan är uppdelad i fyra arbetslag. Lektioner för eleverna genomförs i möjligaste mål i arbetslagen för att öka tryggheten för eleverna.
 • Inskolningsdagar genomförs vid läsårsstart innehållande värdegrundsövningar och information om skolans regler, förväntningar och rutiner.
 • Eleverna har mentorstid där de träffar sina mentorer tre gånger i veckan. Där genomförs klassråd och diskussioner om värdegrund samt tid att lyfta det som berör på grupp- och individnivå.
 • Skolan har ett Trygghetsteam som är utbildade i Gävlemodellen med representanter från varje arbetslag samt elevhälsan och skolledning. Utöver vardagligt trygghetsarbete träffas teamet en gång i veckan för att arbeta aktivt och främjande med trygghetsfrågor.
 • Klassråd och elevråd arbetar aktivt för att främja elevernas delaktighet i att vilja ta ansvar och ha inflytande över den sociala och kulturella och fysiska skolmiljön.
 • Skolan har elevcoacher som finns som stöd under raster och olika studiesituationer för att vägleda, motivera och hjälpa både socialt och i elevernas studiegång. De kan också hantera akuta situationer och utreda konflikter. Förutom elevcoacher finns fler vuxna på raster vid identifierade oroliga områden.
 • Det finns alltid vuxna som äter med eleverna, vilket innebär att det alltid finns vuxna i matsalen för att bygga relationer och främja för en trygg skolmiljö.
 • Samarbete med fritidsgård som erbjuder elevcafé och aktiviteter under raster.
 • Överlämningsrutiner finns vid stadieövergångar, lärar- och klassbyten.
 • Regelbundna elevrundor görs på verksamhetsmöten för att synliggöra ev. otrygghet.
 • Regelbundna sociala samverkansmöten genomförs med bland annat socialtjänsten, Nolla sabbet, fältare, fritidsgården, polisen, kyrkan och drogfri skola. Samarbete finns med Tobaksfri duo och ”En bra start”.
 • Gemensamma aktiviteter och återkommande traditioner arrangeras för att stärka vi-känslan.
 • Ordningsregler tas fram i samråd med klassråd, elevråd och personal. Gemensamma tydliga regler och förväntningar förankras vid läsårets början hos elever, personal och vårdnadshavare.
 • All pedagogisk personal få ta del av Trygghetsplanen på ett personalmöte. All övrig personal informeras av bitr. rektor. Vikarier informeras av vikarieanskaffare.
 • Alla elever i årskurs 7 erbjuds hälsosamtal med skolsköterska.
 • I årskurs 9 genomförs Machofabriken med utbildade instruktörer från socialtjänsten.

Analys

 • Kartläggning, undersöka risker och hinder:

Mål med skolans kartläggningar:

Kartläggningarna syftar till att få kunskap om förekomst av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling samt att få kunskap om skolklimatet. Resultatet av kartläggningen ligger till grund för skolans fortsatta arbete.

Kartläggningsmetoder:

Individnivå

 • Vid utvecklingssamtalen diskuteras elevens trygghet och trivsel på skolan.
 • Regelbundna samtal görs med eleverna av mentorer, elevcoacher eller annan personal
 • Alla elever i åk 7 erbjuds hälsosamtal med skolsköterska.

Gruppnivå och organisationsnivå

 • Trygghetsmätning höst och vår 7–9 sker genom Gävlemodellens trygghetsenkät. Resultaten analyseras i arbetslagen och av trygghetsteamet.
 • Trygghetsvandringar genomförs där elever tillsammans med trygghetsteam ser över den inre och yttre miljön. Resultaten analyseras av trygghetsteamet. Resultatet ska leda till åtgärder som sedan utvärderas i kommande trygghetsenkät.
 • Kortare trygghetsenkäter genomförs månadsvis och analyseras av trygghetsteamet. Resultaten återkopplas till arbetslagen. Mentorerna arbetar vidare med resultaten i sina klasser.
 • Elevrådet har trygghetsfrågor som en stående punkt på dagordningen.
 • Trygghetsfrågor är en fast punkt på verksamhetsmöten.
 • Elevhälsoteamet träffas regelbundet och ser över vilka behov och stödinsatser som behövs på individ- och gruppnivå för elever och personal.

Analys, orsaker, slutsatser mål

Efter en analys av Gävlemodellens trygghetskartläggning vt -22 behöver Sofiedalskolan arbeta med följande punkter:

Fortsätta arbetet med att öka sammanhållningen i klasserna på högstadiet då enkäten visar att grupperingar sker i vissa klasser där det också finns en hård jargong

Skapa högre medvetande runt frågor som handlar om normkritik. Detta för att motverka kränkningar mot de elever som inte följer normerna när det gäller förväntningar på kön, utseende och ursprung, då det framkom från enkäten att dessa grupper löper större risk att utsättas för kränkningar.

Arbeta främjande med att skapa goda och trygga relationer mellan elever och personal.

Viga en mentorstid i veckan åt värdegrundsarbete och trygghetsfrågor.

Hur fångar vi upp elevernas synpunkter och förslag till förbättringar?

Vi kommer att genomföra kortare trygghetstempar där eleverna får svara på några frågor om trygghetsfrågor. Vi ska även sammanställa några diskussionsfrågor som ger eleverna möjlighet att i klass prata om hur vi kan göra förbättringar när det gäller tryggheten på skolan.

Förebyggande åtgärder

Machofabriken

Konceptlektioner utifrån materialet i åk 9.

”En Bra Start”

Föreläsningar genomförs i åk 7 och 8 med fokus på värdegrundsarbete.

Trygga raster

Elevcoacher och övrig personal som finns tillgängliga på raster för att bygga relationer och förebygga otryggheter som kan uppstår. Positioner fördelas utifrån behov framtagna genom trygghetsvandring, enkät och samtal med elever och personal.

Inomhusmiljön

Möblering ses över i samråd med arbetsterapeut för att skapa en samsyn i arbetslagen med fokus på trygghet och trivsel. Eleverna görs delaktiga på klassråd och elevråd.

Upptäcka och anmäla

Förskollärare, lärare och annan personal i förskolan och skolan måste anmäla kränkande behandling, trakasserier och sexuella trakasserier som personalen får kännedom om och som sker i samband med förskolans eller skolans verksamhet till rektorn. Rektorn måste i sin tur anmäla vidare till huvudmannen. Skyldigheten att anmäla gäller oberoende av hur personalen får reda på kränkningen.

Källa: 6 kapitlet 10 § skollagen, Skolinspektionens beslut med diarienummer 2011:1859 och Skolinspektionens beslut med diarienummer 2018:5136.

Rutiner för anmälningsplikten

Var och en som arbetar på skolan som blir vittne till eller på annat sätt får information om att en elev är utsatt för kränkande behandling eller trakasserier följer nedanstående rutin:

 • Anmäl kränkningen på sidan ”Kränkande behandling” på kommunens intranät. Anmälan går då till rektor, biträdande rektor, chef grundskola och nämndens sekreterare som även är registrator.
 • Rektor eller biträdande rektor ansvarar för att ärendet utreds. Detta ska ske skyndsamt enligt lagen. Biträdande rektor delegerar utredningsansvaret till skolpersonal som kan ta hjälp av trygghetsteamet beroende på ärendets art. Trygghetsteamet kollar av utredningarna på varje verksamhetsmöte.

Alla elever har rätt att vistas i en skolmiljö som är fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Det innebär att när all personal på vår skola ser eller får reda på att kränkningar förekommer, måste de ingripa och få kränkningarna att upphöra.

Vi upptäcker kränkande behandling genom att:

 • Det finns alltid personal i korridorerna på rasterna och det finns alltid pedagoger i matsalen.
 • Trygghet diskuteras alltid på utvecklingssamtal, klassråd och elevråd.
 • Trygghetsenkäter och trygghetsvandringar görs regelbundet på skolan.
 • Trygghetsfrågor är en stående punkt vid elevrundorna på våra arbetslagsmöten.
 • Elever kan vända sig till all personal på skolan.

Utredande och åtgärdande arbete

All personal på skolan har ett gemensamt ansvar för våra elever och arbetar enligt nedanstående arbetsgång:

All personal som blir vittne till eller på annat sätt får information om att en elev är utsatt för kränkande behandling hanterar situationen omedelbart:

Reagera: All personal som ser eller på annat sätt får kännedom om att någon elev blir kränkt ingriper omedelbart för att avbryta handlingen. Den inblandade personalen samtalar med utsatt elev/elever för att få en första insyn i vas som inträffat. Samma personal ansvarar för att dokumentera händelsen och informera mentor.

Informera: Elevernas mentor informeras och informerar i sin tur vårdnadshavare skyndsamt.

Utreda och åtgärda: Enskilda samtal genomförs med vittnen och misstänkt utövare. Vårdnadshavare till misstänkt utövare informeras så fort det är lämpligt. Om utredningen visar att en elev blivit kränkt så görs en överenskommelse med kränkande elev om att detta omedelbart ska upphöra. Uppföljning skall göras genom samtal och återkoppling till eleverna och vårdnadshavare. Ärendet ska avslutas när både den kränkte och utredande skolpersonal upplever att kränkningarna upphört.

Vid upprepade kränkningar inleds en utredning av den utsatte elevens mentor eller en överenskommen personal genom enskilda samtal. Samtalen genomförs av två personer. I samtalen utreds vad som har hänt så att skolan kan vidta lämpliga åtgärder. Samtalen dokumenteras av deltagande vuxen. Biträdande rektor informeras. Vårdnadshavare till eleven informeras skyndsamt. Enskilda samtal genomförs med vittnen och misstänkt utövare. Vårdnadshavare till misstänkt utövare informeras så fort det är lämpligt.

Följa upp: Uppföljningssamtal sker inom två veckor, ibland varje eller varannan dag efter första samtalet. Mentor är ansvarig för att detta görs och att dokumentation genomförs.

Avsluta: När ärendet avslutas lämnas dokumentation till biträdande rektor för arkivering och avslut till huvudman.

Om inte lösning lyckas lämnas ärendet över till trygghetteamet. All dokumentation lämnas då till dem och ytterligare samtal med inblandade personer genomförs av dem. Vårdnadshavare, mentorer och biträdande rektor informeras fortlöpande. Uppföljning sker regelbundet och dokumenteras. Om de fortfarande inte upphör beslutar biträdande rektor i samråd med trygghetsteamet om ytterligare åtgärder.

Om kränkningen/trakasserierna fortfarande inte upphör rapporterar biträdande rektor till rektor som kallar berörda för möte då det kan bli aktuellt med ytterligare åtgärder enligt skollagen.

Stöd för samtal och dokumentation finns i trygghetspärmen.

Rutiner för anmälningsplikt

Om det finns en oro för att en elev far illa i hemmet eller på fritiden görs anmälan till Socialtjänsten. Den som får informationen rapporterar och lämnar information till biträdande rektor som gör anmälan.

Informera utsatta elever var de kan vända sig för stöd:

 • Kurator
 • Skolsköterska
 • Mentorer, undervisande lärare, elevcoacher annan skolpersonal
 • Biträdande rektor, rektor