Ansök om skolskjuts till grundskola och anpassad grundskola

Ansök om skolskjuts inför höstens skolstart – gärna via e-tjänst

Nu är ansökningsperioden öppen för att ansöka om skolskjuts till och från grundskola och anpassad grundskola för läsåret 2024–2025.

 • För elever i grundskola: ansök senast 31 maj
 • För elever i anpassad grundskola: ansök senast 30 juni

Tänk på att lämna in en ny ansökan om eleven byter hemadress under pågående termin.

Här kan du som vårdnadshavare med barn i åldern 6-15 ansöka om skolskjuts och läsa om vilka regler som gäller. Skolskjuts kan ske med skolbuss, ordinarie linjetrafik eller taxi.

Det här är skolskjuts

Rätten till skolskjuts gäller för elever i den kommunala grundskolan, anpassade grundskolan och för elever i anpassad gymnasieskola med offentlig huvudman, om eleven går i den skola kommunen placerat dem i. Varje kommun bestämmer själv vilka avstånd som ska gälla för att en elev ska få skolskjuts. Skolskjuts gäller inte resor till eller från fritidsverksamhet med undantag för elever inom anpassad skola. För resor till gymnasieskolor gäller andra regler.

Rätten till skolskjuts innebär att kommunen är skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts mellan en plats i anslutning till hemmet och skolan om sådan behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden och funktionsnedsättning. Alla dessa förutsättningar prövas individuellt i varje enskilt fall.

Skolskjuts kan ske med upphandlad skolbuss, stadsbussar (linjetrafik) eller taxi.

Grundkriterier för att beviljas skolskjuts

Skolskjuts beviljas om någon av grundkriterierna uppfylls. Dessa är avståndet mellan hemmet och skolan, funktionsnedsättning eller trafikförhållande. Nedan kan du läsa mer om varje grundkriterium.

För att bli beviljad skolskjuts på grund av avståndkrav ska avståndet mellan hemadress och skola för eleven minst vara:

 • Förskoleklass: 2 kilometer
 • Grundskola årskurs 1–3: 2 kilometer
 • Grundskolan årskurs 4–6: 3 kilometer
 • Grundskola årskurs 7–9: 5 kilometer
 • Anpassad grundskola årskurs 1–9: 2 kilometer
 • Anpassad gymnasieskola årskurs 1–4: 6 kilometer

Så mäter vi avståndet

Avståndet mellan hemadress och skola mäts enbart i vårt handläggarprogram. Det uppdateras kontinuerligt och mäter avståndet längs den kortaste trafiksäkra vägen. Andra karttjänster används inte.


Om eleven bor närmare än avstånden men vägen anses vara trafikfarlig och riskfylld utöver det normala kan eleven beviljas skolskjuts. Bedömningen görs av skolskjutshandläggare med stöd av andra sakkunniga inom Gävle kommun.

Vid ansökan ska du lämna in uppgifter som beskriver vilken del av färdvägen till skolan som anses trafikfarlig utöver det normala. Bifoga gärna bilder som synliggör de trafikfarliga partierna.

Kyla, blåst, snö, halka, och/eller kvällsmörker räknas inte som tillräckliga anledningar för att beviljas skolskjuts.


Vid ansökan om skolskjuts på grund av funktionsnedsättning ska ett intyg från skola eller sjukvården bifogas där det tydligt framgår varför eleven inte har förmåga att gå, cykla alternativt åka buss mellan bostad och skola.

Vid bedömning av funktionsnedsättning tittar vi på elevens förmåga under färdvägen mellan hemadress och skolan. Aspekter som att eleven riskerar att bli hemmasittare eller att eleven har svårt att passa tiden ligger inte till grund för vår bedömning. Här anses vårdnadshavare ha en skyldighet inom föräldraansvaret och skolan en skyldighet att anpassa undervisningen efter elevens förutsättningar.

Elever som inte går på sin placeringsskola

Om du väljer en annan skola än den som kommunen tilldelat ditt barn, är det inte självklart att få skolskjuts.

Skolskjuts kan endast beviljas om:

 • någon av grundkriterierna för skolskjuts uppfylls till både placeringsskola och den valda skolan.
 • skolskjutsen går att genomföra utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter. Det betyder att skolskjutsen inte får kosta mer eller vara svårare att organisera för kommunen än om barnet gått på sin placeringsskola.

Här kan du ta reda på ditt barns placeringsskola via vår e-tjänst

Växelvis boende

Om eleven bor på olika adresser, så kallat växelvist boende ska varje vårdnadshavare lämna in en egen ansökan för eleven där respektive hemadress anges. Eleven måste bo minst 40 procent av vardagarna på den adress som ansökan avser.

Eleven måste vara folkbokförd i Gävle kommun och båda vårdnadshavarnas adresser behöver tillhöra Gävle kommun. För att få rätt till skolskjuts ska något av de övriga grundkriterierna också uppfyllas.

Ansök om skolskjuts

Alla som har behov av skolskjuts ska ansöka inför varje nytt läsår. Det går även bra att ansöka under pågående läsår. När du ansöker, var noga att du använder rätt e-tjänst till rätt läsår.

Då ska du ansöka inför nytt läsår

 • För elever i grundskola: ansök senast 31 maj
 • För elever i anpassad grundskola: ansök senast 30 juni

Ansök gärna digitalt via e-tjänsterna nedan. När du loggar in med e-legitimation kan du på Mina sidor smidigt följa, hantera och ställa frågor om ditt ärende. Om du saknar e-legitimation kan du ansöka via blankett.

Ansök om skolskjuts till grundskola för kommande läsår 2024–2025

Ansök om skolskjuts till anpassad grundskola för kommande läsår 2024-2025

Ansök om skolskjuts för pågående läsår 2023-2024

Kontakta skolskjutshandläggare om du behöver ansöka om skolskjuts för pågående termin.

Beslut

Om din ansökan skickas in i tid och är komplett får du beslut innan höstens skolstart. Om din ansökan behöver kompletteras så kontaktar vi dig. Om du ansöker efter sista ansökningsdag riskerar beslutet att dröja efter höstens skolstart.

 • Om du har ansökt via e-tjänst får du ett meddelande via sms eller e-post om att ditt beslut finns att läsa i e-tjänsten.
 • Om du har ansökt via blankett skickas beslutet till elevens hemadress.

Om du blir beviljad skolskjuts står det i beslutet hur resan sker och hur du gör för att överklaga beslutet.

Spara ditt busskort

Om eleven har ett busskort för resor med stadsbussar från tidigare ansökan ska det sparas och användas nästa läsår, förutsatt att eleven ansöker på nytt och blir beviljad. Kortet återaktiveras då av X-trafik. Om eleven inte har kvar busskortet till höstens skolstart ska ett nytt kort köpas. Läs mer hur köp av busskort går till här.

Elever som ansöker och blir beviljad skolskjuts med stadsbussar, men inte haft ett busskort sedan tidigare får ett nytt busskort hemskickat via brev.

Resor med skolskjuts

 • Busskort som används för att resa med stadsbussar är giltiga på vardagar mellan klockan 04.00 – 18.00. Om eleven behöver åka skolskjuts med stadsbussar efter klockan 18.00, kontakta handläggare.
 • Busskort för stadsbussar fungerar inte under skollov. Om eleven behöver resa till och från skolan på loven och är beviljad skolskjuts, kontakta handläggare i god tid innan lovet börjar.
 • Vid skolskjuts med upphandlad busstrafik får enbart beviljade elever åka med i bussen. Kompisar eller andra bekanta som inte är beviljade skolskjuts får inte åka resa med den upphandlade bussen till och från skolan.

Om skolbussen inte kommer

Ibland händer det att de upphandlade skolbussar som nyttjas för skolskjuts inte kommer eller blir försenade. Det beror oftast på vädret, till exempel vid stora snömängder eller blixthalka. Vid inställda skolbussar försöker vi informera vårdnadshavare så fort vi kan via SMS eller e-post. Detta sker efter att vi har blivit informerade av ansvarigt trafikföretag. Du som vårdnadshavare har då möjlighet att skjutsa ditt barn. Gävle kommun ersätter inte några kostnader som lagts ut vid inställd skolskjuts.

Om stadsbussar eller taxi inte kommer är det X-trafik som ska informera om inställd eller försenad trafik. Som vårdnadshavare bör du alltid hålla dig uppdaterad om eventuella trafikstörningar som kan innebära att skolskjutsen ställs in.

Vid inställd skolskjuts är det viktigt att du som vårdnadshavare frånvaroanmäler ditt barn till skolan. Gävle kommun har inte möjlighet att skicka extra bussar eller taxibilar till och från skolan.

Riktlinjer och regler

Här kan du ta del av fullständiga riktlinjer för skolskjuts och elevresor i Gävle kommun. Du kan också läsa mer om regler för skolskjuts i 10 kap. skollagen.