Vasa International School
Vasaskolan

Vasa International School

Vasa International School är benämningen på de internationella profilerna inom Naturvetenskapsprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet.

Se våra elever svara på frågor från elever i årskurs 9

Så här är profilerna upplagda

På Vasa International School har vi de internationella frågorna i fokus. Detta sker ofta i samarbete över ämnesgränserna och vid flera tillfällen per läsår med engelska som arbetsspråk. Genom digitala samarbeten med skolor i andra länder breddar vi vår syn på omvärlden. Dessutom får du möjlighet att genomföra fältstudier utomlands inom ramen för din utbildning.

De länder Vasaskolan samarbetar internationellt med skiftar över tid, men några av de mer etablerade kontaktorterna är Trieste i Italien och Felianitx på Mallorca.

Programfördjupning

På Natur Internationell profil läser du Global Hälsa i årskurs 3 och på Sam Internationell profil läser du Globala Studier i årskurs 3. För en mer detaljerad beskrivning av kurserna – klicka in på respektive program under profiler nedan.

Engelska

Du läser engelska under alla tre åren på utbildningen. Förutom Engelska 5 och 6 läser du även fördjupningskursen Engelska 7.

Moderna språk

Språkutbildning är en viktig del av skolans internationalisering. Förutom engelska läser du åtminstone ett främmande språk till, antingen franska, italienska, kinesiska, spanska eller tyska. Beroende på ditt val av program läser du språk i ett eller två år. Oavsett program kan du välja att fortsätta med ditt språk ett tredje år, inom det individuella valet

Profiler

Den naturvetenskapliga arbetsmetoden är i fokus under det första läsåret. Vi övar oss på att laborera, analysera och dra slutsatser och skriva olika typer av vetenskapliga texter både på svenska och engelska. Vi övar oss även på att muntligen argumentera och debattera vetenskapliga frågeställningar inom till exempel genteknik.

Matematik är ett viktigt ämne på programmet, hela fem tillfällen i veckan fördjupar vi oss och tillämpar matematiken på de övriga naturvetenskapliga ämnena. Under de två första åren kommer du att beta av fyra matematikkurser, sedan kan du under det tredje läsåret välja ytterligare en kurs i matematik.

Under det andra året läser vi fysik som även knyter an till samhällsfrågor och en fördjupning inom klimat och hållbara energiförsörjning utmynnar i en vetenskaplig rapport där färdigheter inför gymnasiearbetet övas. Matematiken spelar en stor roll i fysiken och din problemlösningsförmåga kommer att utvecklas vilket du kommer ha stor nytta av inom de andra ämnena. I biologin fördjupar vi oss inom fysiologi detta läsår.

Vi har fältstudier inom fysik, kemi och biologi i Trieste i Italien. Då besöker vi olika institutioner vid universitetet, bland annat kan man få möta forskare som bedriver sin forskning på Antarktiskt. Det kulturella utbytet är också viktigt på resa och vi bor hemma hos värdfamiljer. Även vi kommer att ta emot och vara värdar för italienska elever under detta läsår.

Kemistudierna återupptas under det sista läsåret. Fokus ligger på organisk kemi och biokemi. Gymnasiearbetet startar tidigt och pågår under hela läsåret. Du är väl förberedd på detta arbete då du har arbetar i två år med den naturvetenskapliga arbetsmetoden.

Läs mer om Naturvetenskapsprogrammet. 

Under första året lägger vi grunden för att kunna analysera olika samhällsfrågor på vetenskaplig grund. Vi lär oss se skillnad på fakta och värderingar och vi lär oss debattera och uttrycka våra åsikter i en bredd av ämnen. De ämnesövergripande projekten är väl etablerade och ger dig en helhetsbild på många aktuella frågor inom samhällsvetenskap, naturvetenskap och historia.

Under andra året breddar vi vår världsbild i samhällskunskap 2. Du har möjlighet att fördjupa dina metodkunskaper i samhällskunskap under en fältstudie, för tillfället på Mallorca. Vi bygger vidare på vår förmåga att skriva utredande för att vara väl förberedda inför åk3:s gymnasiearbete.

Under ditt sista år på Sam Internationell får du läsa flera spännande kurser och ämnesprojekt. Kursen Globala studier ger dig en utblick i världen och Samhällskunskap 3 fördjupar dina kunskaper. Vi är nu förberedda att skriva Gymnasiearbetet men vi skriver även längre utredande uppsatser på engelska i samarbete med Engelska 7. Globalisering, säkerhetspolitik och internationella relationer och konflikter är ämnen som präglar detta år. Vår tid på Sam Internationell avslutas med ett UN Role Play där klassen förbereder och håller ett rollspel om en aktuell internationell fråga i FN på engelska.

Läs mer om Samhällsvetenskapsprogrammet.

Så här arbetar vi

På internationella inriktningarna möter du lärare som är engagerade och vill hjälpa dig få en helhetsbild av omvärlden. Vi tror att variation på lektionerna håller uppe motivationen och varvar därför med föreläsningar, elevaktiviteter, prov, laborationer, inlämningar, seminarier och debatter.

Arbetet sker ofta ämnesövergripande och varje termin är det något större projekt där flera ämnen är inblandade. Några av de projekt som finns är Indigenous Peoples, Poverty and Development, Chemistry in Society, The Middle East och Hållbar energiförsörjning. Projekten har genomgående ett internationellt fokus och digitala samarbeten med skolor i andra länder kan vara en del i projekten.

Som avslutning på dina tre år här deltar du i vårt UN Role Play/ UN Health Assemly där du får använda dig av alla dina kunskaper och färdigheter från dina tre år på gymnasiet.

Som elev på Vasa International School har du en stor del av dina lektioner samlade i en mindre skolbyggnad, där också flera av dina lärare har sitt arbetsrum. Detta ger en god gemenskap mellan elever på profilen och en närhet mellan elever och lärare.

Vasa International School på Instagram

Du som vill veta mer om vad som händer på Vasa International School och de internationella profilerna kan följa oss på Instagram.

Efter gymnasiet

Vad du kan göra efter gymnasiet varierar beroende på vilken inriktning du väljer.

Natur internationell profil

Programmet lägger grunden för fortsatta studier inom naturvetenskap, matematik, teknik och samhällsbyggande.
Inriktningen passar dig som vill fortsätta studera mot läkare, veterinär, geolog eller arkitekt. Programmet ger behörighet till de flesta utbildningar inom universitet och högskola.

Sam internationell profil

Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier inom hela det samhällsvetenskapliga området.

Exempel på arbetsområden efter vidareutbildning är psykolog, lärare, journalist, socionom eller bibliotekarie.

Högskolebehörighet på alla program

Alla våra program ger behörighet till högskola. Det innebär att du får grundläggande behörighet även när du väljer något av våra yrkesprogram.

Poängplan för Vasa International School