Följ utvecklingen av Näringen
-En av Europas mest hållbara stadsdelar

Näringen

Här planerar vi en av kommunens största stadsutvecklingar genom tiderna. Den nya stadsdelen kommer ha 6 000 nya bostäder och 450 000 kvadratmeter lokalyta.

Om Näringen

Målet är att Näringen ska bli en av Europas mest hållbara stadsdelar. Det innebär stora satsningar på innovation och teknikutveckling, och fokus på att hitta nya lösningar för mobilitet, klimatanpassning, minskad klimatpåverkan och social hållbarhet. Stadsutvecklingen sker i flera etapper och pågår under flera år.

Under våren 2023 påbörjade vi planeringen av den första etappen i Nyhamn, med en planerad byggstart 2026. Marken ägs av kommunen och påverkar inget företag i form av flytt.

Läs mer om första etappen Nyhamn här.

Staten, Region Gävleborg och Gävle kommun har gemensamt sett ett behov av bostäder och infrastruktur. Tillsammans har vi kommit fram till en rad satsningar som regleras i ett avtal undertecknat i slutet av 2017. Genom avtalet prioriteras Gävle i den stora konkurrens som råder mellan kommuner om satsningar på infrastruktur i Sverige.

Staten ska enligt avtalet:

 • Bygga om trafikplats vid E4 för det nya verksamhetsområdet Tolvforsskogen och den nya järnvägen.
 • Bygga dubbelspår i ny sträckning av Ostkustbanan norrut, samt avveckla befintligt spår förbi Strömsbro, Hille och Trödje.
 • Vara med att bygga en ny tågstation vid Gävle sjukhus, Gävle västra.
 • Flytta bangården och godsbangården till det nya logistik- och verksamhetsområdet Tolvforsskogen.
 • Flytta Bergslagsbanan bort från Lexe, Hagaström och Valbo.

Region Gävleborg ska enligt avtalet:

 • vara med att bygga en ny tågstation vid sjukhuset, Gävle västra
 • säkra kollektivtrafiken till Näringen
 • säkra medel för passager över hamnspåret på Näringen.

Gävle Kommun ska enligt avtalet:

 • bygga en ny hållbar stadsdel med 6000 bostäder och cirka 450 000 kvadratmeter verksamhetslokaler
 • planera och ansluta ett nytt logistik- och verksamhetsområde i Tolvforsskogen.

Nya förutsättningar sedan avtalet tecknades gör att vi nu ställer krav på regeringen att ändra avtalet. Läs mer här.

Det finns många anledningar till att Näringen pekas ut för en av Gävles största stadsutvecklingar genom tiderna.

Näringen har ett attraktivt läge nära centralstationen, havet och Gavlehov. Näringen har också en rad utmaningar som finns där oavsett om vi gör en stadsutveckling eller inte:

 • Det finns stora risker för Gävles vattentäkt i området, kopplat till dagens markanvändning, farligt gods och tunga transporter.
 • Näringen är låglänt och påverkas redan av kraftiga regn, och behöver säkras för framtida klimatförändringar som kraftiga och återkommande skyfall.
 • Gamla industrier och soptipp har genom åren gett många miljöskulder att hantera.

Att fortsätta skjuta problemen på framtiden är inte ett ansvarsfullt alternativ. Tajmingen uppstod i samband med statens stora satsningar på hållbara stadsdelar och infrastruktur.

Näringen är en av regeringens satsningar på hållbara städer och är även ett viktigt bidrag i arbetet för ett klimatneutralt Gävle 2035.

Ambitionen är att bostäder, företag, offentlig service och mötesplatser ska ligga sida vid sida, klimatanpassat för framtiden i ett sällan skådat attraktivt läge där man ska kunna bo, gå i skola, jobba och umgås
genom hela livet.

Näringen gränsar till centrala Gävle, havet, naturområden och stadens sportarenor. Lägg därtill en attraktiv närhet till Stockholm-Mälardalsregionen, med 60 minuter till Arlanda och 80 minuter till Stockholm city. Gävle rankas som en av Sveriges bästa miljökommuner och är en välmående stad med stort utbud och stark utveckling. Med det läget och de kvaliteterna finns chansen att åstadkomma något helt nytt och helt unikt.

Läs mer om Gävles stora infrastruktursatsningar här.

Trafikverket planerar för en elektrifierad direktanslutning till Gävle hamn över Näringen för fler effektiva och miljövänliga transporter till och från hamnområdet. Hur Trafikverket beslutar att dra spåret påverkar starkt utformningen av området och den geografiska etappindelningen av stadsutvecklingen av Näringen.

Läs mer om Trafikverkets utredning på deras webbplats

Var med och påverka

En stadsutveckling sker i faser av undersökande, planerande och byggande. Möjligheten att påverka är som störst när områdets förutsättningar undersökts och det tidiga planeringsarbetet tar vid.

Under 2023 startar planeringsfasen för första etappen i Nyhamn. Här planeras medborgardialoger för att samla in synpunkter, idéer och förslag som tas med i den fortsatta planeringen av området.

Resultat enkätundersökning - Nyhamn

Under hösten hade vi vårt första tillfälle där våra invånare fick möjligheten att tycka till om Nyhamns framtid.

Nästa tillfälle då du har möjlighet att tycka till är under samrådet för program av detaljplan som äger rum våren 2024.

Tidplan

 • 2023 – Planeringsarbetet för första etappen Nyhamn startar.
 • 2024 – Förslag på planprogram för Nyhamn kommer ut på samråd under våren. I slutet av året kan kommunfullmäktige fatta beslut om planprogrammet.
 • 2024/2025 – Program för detaljplan Nyhamn beräknas antas.
 • 2026 – Arbetet med att ta fram en fördjupad översiktsplan för Näringen beräknas starta.
 • 2028/2029 – De första kvarteren i Nyhamn kan stå klara. Sedan sker en etappvis inflyttning fram till 2040.
 • 2040 – Utbyggnaden på Näringen fortsätter med nästa etapp. Med start i de områden som ligger närmast Nyhamn.

Tidigare händelser

Här kan du läsa förstudien för Näringens stadsutveckling.

I förstudiens slutrapport finns ett antal bilagor som du kan begära ut genom vårat diarium.