Robusta ekosystem

Här hittar du information om hur vi arbetar med robusta ekosystem som bland annat bidrar till att upprätthålla biologisk mångfald, rena vatten, rekreationsområden och bromsa klimatförändringar.

Det här ska vi uppnå

Robusta ekosystem bidrar bland annat till att upprätthålla den biologiska mångfalden, rena vårt vatten, ge oss värdefulla rekreationsområden och bromsa klimatförändringarna och deras effekter. Det är nödvändigt inte minst för matförsörjning, dricksvatten och välmående.

Gävle ska vara väl förberett och anpassat för de effekter som klimatförändringarna medför och kommer att medföra. Vi arbetar för robusta ekosystem som är stabila och motståndskraftiga mot yttre faktorer.

År 2030 ska

 • den biologiska mångfalden vara stärkt
 • alla vattenförekomster ha god status
 • vattenförsörjningen vara robust
 • det finnas flera värdefulla rekreationsområden
 • Gävle vara anpassat till det förändrade klimatet med minimerade risker för miljö och hälsa.

Målet ”Robusta ekosystem” bidrar också till flera av FN:s globala mål för hållbar utveckling, Agenda 2030:

 • Mål 2: Ingen hunger
 • Mål 3: God hälsa och välbefinnande
 • Mål 6: Rent vatten och sanitet för alla
 • Mål 11: Hållbara städer och samhällen
 • Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna
 • Mål 14: Hav och marina resurser
 • Mål 15:  Ekosystem och biologisk mångfald.

Läs mer om FN:s globala mål för hållbar utveckling på globalamalen.se

Naturvårdsverket för att bevara biologisk mångfald, minska klimatpåverkan och bidra till ett resurseffektivt samhälle på nationell nivå. Några av de frågor som Naturvårdsverket arbetar med är exempelvis ett starkare skydd för hotade arter, vägledning avseende bekämpningen av invasiva arter och uppföljningen av de nationella miljömålen. Läs mer om arter och artskydd på Naturvårdsverkets webbplats

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) arbetar med regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna. Läs mer på HaVs webbplats här.

Läs våra policys


Stärkt biologisk mångfald

Vad är biologisk mångfald?

Begreppet biologisk mångfald betyder att vi ska ha ett landskap med olika naturtyper, arter samt en genetisk variation inom arter. Biologisk mångfald omfattar allt i naturen som vilda växter, djur och svampar, samt deras livsmiljö. Det handlar också om odlade växter och jordbruksdjur. Det är en förutsättning för allt liv på planeten och är grunden för människans välfärd och existens.

Naturen ska vara välmående och den biologiska mångfalden hög. Att bevara och stärka naturområden där många olika växter och djur lever tillsammans bidrar till att Gävles ekosystem bevaras långsiktigt.

Så arbetar vi med biologisk mångfald

Här kan du läsa om våra insatser, och var du hittar dem om du letar inspiration till egna åtgärder.

Kontroller av jord- och lantbruk

Vi utför löpande kontroller av jordbruk och lantbruk. Kontrollanterna ser till att brukarna vidtar åtgärder för att minska övergödning och följer eventuella förbud mot exempelvis slamspridning och växtskyddsmedel.

Certifierat hållbart skogsbruk

Vi äger cirka 5000 hektar produktiv skogsmark, varav cirka 900 hektar är naturreservat. Vårt skogsbruk är miljöcertifierat via Grönt Paraply där både Forest Stewardship Council (FSC) och PEFC ingår med årliga revisioner och uppföljning ute i fält. Vi har också en skogspolicy för hur skogsskötseln ska bedrivas.

Vi har tillsammans med Länsstyrelsen Gävleborg och ett hundratal andra intressenter tagit fram Gävleborgs skogsprogram för åren 2021-2030.

Läs mer om Gävleborgs skogsprogram på Länsstyrelsen Gävleborgs webbplats

Skolträdgården är en plats där elever tillsammans med pedagoger odlar grönsaker och/eller blommor och gärna komposterar. Denna plats samt resultaten används aktivt i undervisningen. Över 80% av Gävles skolor och förskolor har idag en skolträdgård.

Odling av fleråriga ätbara växter står högt på agendan när det gäller att lösa våra stora utmaningar med klimatförändringar. Fleråriga ätbara växter i en skolträdgårdsodling ger elever möjlighet att bekanta sig med nya växter och prova på nya smaker.

Lärare får kunskap och inspiration att ta med in i den pedagogiska verksamheten.

Vallbacksskolan, Olsbackagårdens förskola, Nävergårdens förskola och Smultronställets förskola är först ut med att plantera ett antal fleråriga grödor i sina skolträdgårdar, inom ramen för ett samarbete med Färnebo folkhögskola och med finansiering från Microsofts välgörenhetsorganisation Change-X.

I de situationer det passar, till exempel i skogen låter vi fallna träd ligga kvar på marken och bilda så kallade faunadepåer. I fallna stockar eller lågor, i en högstubbe eller en samling med kvistar och grenar kan vedlevande svampar, mossor och insekter leva vidare. En ökad insektsfauna bidrar även till att insektsätande djur, exempelvis igelkottar och fåglar gynnas.

Du hittar faunadepåer i

Ett insektshotell är ett tillverkat litet hus som ger insekter alternativ till boende eller plats för att övervintra i takt med att deras naturliga livsmiljöer krymper.

Du hittar monterade insektshotell i

Slåtterängar är ogödslade högvuxna ängsytor av gräs och örter med stor artrikedom som får växa fritt under sommaren för att sen slås ner för foder till djur. Under årens lopp har dessa ytor försvunnit mer och mer i dagens samhälle vilket påverkat den biologiska mångfalden negativt. Gävle kommun skapar därför nya ängsytor där arter kan trivas.

Du hittar Slåtterängar

Naturreservat är ett av de vanligaste sätten att långsiktigt skydda värdefull natur. Varje reservat är unikt och har egna regler för vad som är tillåtet och förbjudet. Reglerna finns på de skyltar som du hittar på plats.

Läs mer om de naturreservat som finns i kommunen

Rent vatten och robust vattenförsörjning

Vår överlevnad och vårt välmående är beroende av fungerande ekosystem och det ger oss i form av till exempel frisk luft och rent vatten. Vi ska ha god kunskap om och värdesätta pollinering, luft-, och vattenrening, temperaturutjämning, rekreation och andra ekosystemtjänster. Alla invånare ska ha tillgång till friskt och rent vatten och Gävles dricksvattentäkter ska vara skyddade. Vi ska också uppnå en god ekologisk och kemisk status i alla sjöar och vattendrag inom kommunen.

Värdefulla rekreationsområden

I Gävle kommun ska naturens och vattnets kvalitéer vara väl utvecklade. Vi värnar om parker, grönområden och vattenmiljöer med höga rekreativa och biologiska kvalitéer. Vi skapar naturskyddsområden och förbättrar tillgängligheten till skogen.

Klimatanpassning

För att möta ett förändrat klimat behöver vi bland annat planera bebyggelse rätt, göra skyfallsberäkningar för att utvärdera eventuella regnmassors väg genom landskapet, vidta åtgärder för att försöka leda vattenmassor rätt och förse fastigheter inom kommunen med solskydd. Vi arbetar också för en klimatanpassningsplan för kommunen.

Kompensationsåtgärder vid exploatering

Gävle kommun utreder hur gröna värden påverkas vid ny exploatering. Vid omfattande konsekvenser för biologisk mångfald och ekosystemtjänster, omlokaliseras projektet vanligtvis till en annan lämplig plats. Om det är ett samhällsviktigt projekt vidtas ekologiska kompensationsåtgärder ifall konsekvenserna av exploateringsprojektet är svåra att undvika.

Så kan du bidra till robusta ekosystem

Skapa bra miljöer för arter

Om du har tillgång till exempelvis en trädgård finns mycket du kan göra för att främja den biologiska mångfalden på platsen. Naturvårdsverket samlar tips om hur du kan gynna pollinatörer på sin webbplats.

Rapportera in dina fynd

Genom att dela med dig av dina fynd av olika arter till SLU Artdatabanken kan du bidra till kunskapen om våra ekosystem. Databanken, som drivs av Sveriges lantbruksuniversitet, tar emot rapporter om arter (inklusive invasiva arter) genom verktyget Artportalen.

Läs om hur du rapporterar in dina artfynd på SLU Artdatabankens webbplats

Lär dig upptäcka invasiva främmande arter

Invasiva främmande arter kan orsaka stor skada på miljön, människan och naturen. Du kan hjälpa till att minska spridningen.

Här kan du lära dig känna igen invasiva arter och hur du ska hantera dem.