Miljöstrategiskt program

Sedan flera år tillbaka är vi en av Sveriges bästa miljökommuner. Tillsammans gör vi Gävle till en bra plats att bo och leva på nu, samtidigt som vi ser se till att lämna över en god miljö och välfärd för kommande generationer.

En hållbar miljö handlar om en ren och giftfri vardag, där alla medborgare i Gävle kommun tar medvetna beslut och har möjlighet att påverka sin omgivning. En annan viktig del är att Gävle kommun behöver ha ett robust ekosystem som klarar av yttre påfrestningar, till exempel skyfall och extremväder. Det handlar också om att ta ansvar för att minska vår klimatpåverkan.

För att vi ska fortsätta vara en av de bästa miljökommunerna att leva, verka och vistas i, har Gävle kommun sedan 2013 haft ett miljöstrategiskt program. Programmet ska styra och samordna kommunorganisationens miljöarbete och göra det möjligt för invånare och näringsliv att vara miljömässigt hållbara.

Det nuvarande programmet gäller för perioden 2020-2025 och med ambitionen:

  • Vi ska vara en klimatneutral kommun senast 2035 för att säkra kommande generationers rätt till goda livsmiljöer och välfärd.
  • Alla invånare ska ha tillgång till rent vatten, ren luft och välkomnande naturområden med hög biologisk mångfald.
  • Kommunkoncern ska möjliggöra för invånare och näringsliv att leva miljömässigt hållbart i Gävle.
  • Kommunkoncern ska gå före och visa vägen.

Det miljöstrategiska programmet är indelat i tre målområden som är klimatneutral kommun 2035, robusta ekosystem och ren och giftfri vardag. Du kan läsa mer om arbetet inom varje område längre ner på sidan.

Ansvar ligger hos hela koncernen

Ansvaret för att jobba för en förbättrad miljö ligger över hela kommunkoncernen. Alla verksamheter ska i sitt arbete ta med hållbarhetsdimensioner och arbeta mot de mål som finns uppsatta i programmet.

Strateger som är placerade centralt i kommunen stöttar verksamheterna i arbetet i form av till exempel kompetensstöd, prioritering av strategiska insatser samt finansiering av särskilt utpekade projekt.

För ett hållbart Gävle måste vi arbete med samtliga tre hållbarhetsdimensioner: social hållbarhet, miljömässig hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. De olika delarna är många gånger beroende och direkt kopplade till varandra. Framgång på ett hållbarhetsområde ger positiva effekter även på de andra. I Gävle kommun fångas de tre dimensioner upp i Socialt hållbarhetsprogram, Miljöstrategiskt program och Näringslivsprogrammet.

När de tre hållbarhetsdimensioner utgör basen för varandra blir arbetet för att nå de mål som finns i Agenda 2030 mer framgångsrikt. Tillsammans arbetar vi får en hållbar värld globalt och ett hållbart Gävle lokalt.

Läs mer om Gävle kommuns arbete med Agenda 2030.

Gävles klimatfärdplan

Följ Gävles klimatresa och se hur vi möter klimatutmaningen. Ta del av Gävles klimatfärdplan i webbverktyget ClimateOS. Där kan du se hur stora utsläppen är i Gävle, få förståelse för hur mycket olika åtgärder kan påverka det totala utsläppet och se vad kommunen gör för att nå klimatmålen.

Gävle klimatavtal

Gävle klimatavtal är en kraftsamling där lokala företag, föreningar, högskola och offentliga verksamheter samlas i en omställningsarena för konkret samverkan inom klimatdriven affärs- och verksamhetsutveckling. Läs mer om Gävle klimatavtal.

Miljöstrategiska programmet

Här kan du ta del av det miljöstrategiska programmet.

Bokslut

I miljöboksluten kan du följa hur arbetet med att uppfylla målen i programmet gått.

Nedan kan du ladda ner dokumentet som pdf. Dokumentet är inte tillgänglighetsanpassat.

Så arbetar vi för att uppnå målen

Var med och gör Gävle ännu mer hållbart

Här kan du som medborgare lämna in förslag på hur Gävle kan utvecklas och förbättras på miljö- och hållbarhetsområdet.

Aktuellt