Riskträd och trädfällning

Här hittar du information om trädfällning på kommunal mark samt längs kommunala gator och vägar.

Träd på kommunal mark

Det är ägaren till fastigheten där trädet står som ansvarar för trädet. I kartan här nedanför kan du se mark som kommunen och det kommunala fastighetsbolaget Gavlefastigheter äger.

Om trädet inte står på kommunal mark kan du använda Lantmäteriets e-tjänst för att se vem som äger marken. Om trädet står på tomtgräns kan du beställa en gränsutvisning för att ta reda på vem som äger trädet.


Öppna kartan över kommunägd mark i ett eget fönster. 

Träd på privat fastighet

Träd som står på en privat fastighet är fastighetsägarens ansvar. Gävle kommun har inte möjlighet att besikta, beskära eller ta ner dessa träd. Vi har heller inte befogenhet att medla mellan två privata parter om trädfällning.

Anmäl/rapportera riskträd

Sjuka, skadade eller döda träd kan innebära en säkerhetsrisk och behöver därför bedömas. Om du ser ett träd du är orolig över på kommunal mark kan du ta en bild av trädet och anmäla det till oss genom vår e-tjänst.

Akuta träd

Om du bedömer att trädet utgör akut fara ska du kontakta kommunens kundtjänst. Det kan handla om:

 • träd eller grenar som riskerar att falla,
 • träd eller grenar som har ramlat och omedelbart behöver tas bort, till exempel på väg eller gång- och cykelbana.

Fällning eller beskärning av träd som inte utgör fara

Du kan lämna önskemål om fällning eller beskärning av träd på kommunal mark, även om de inte utgör en fara. Det kan du göra via vår e-tjänst här nedanför. Bifoga gärna bilder och kartmaterial som underlättar vårt arbete och påskyndar handläggningen av ärendet.

Vi är väldigt restriktiva med att ta ner träd som inte utgör en fara. Endast en liten del av de önskemål som kommer in resulterar i att vi fäller träd, och varje fall måste bedömas utifrån sina unika förutsättningar.

Vanliga skäl till fällning

Exempel på när vi beviljar önskemål är om

 • fällningen gynnar andra ekologiska värden på platsen
 • fällningen framhäver arkitektoniska eller kulturhistoriska element av allmänt intresse
 • fällningen främjar framkomligheten i ett område som bör vara tillgängligt för allmänheten
 • besiktningen visar att trädet är i dåligt skick och vi bedömer att det utgör en fara.

Vanliga skäl till avslag

Om vi bedömer att trädet är värdefullt för naturupplevelsen eller den biologiska mångfalden kommer vi inte att ta ner det.

Ett annat vanligt skäl till avslag är att motiveringen till fällning inte är tillräcklig. Exempel på motiveringar som inte räcker för fällning är

 • att trädet skuggar fastighet
 • att trädet skymmer sol eller utsikt
 • nedfallande kottar, barr, löv, bär, kvistar, frukt, honungsdagg eller fågelspillning
 • misstanke om att träd hindrar signal till TV-mottagare
 • att trädet inte är estetiskt tilltalande.

Om grenar från kommunal mark växer in över fastighetsgränsen till din tomt och du själv vill beskära dessa grenar, ska du enligt lag först kontakta kommunen och höra om du får godkänt att själv beskära träden. Detta kan du göra via e-tjänsten ovan.

Om du själv vill ta ner enstaka träd på kommunal mark lämnar du ditt önskemål genom e-tjänsten. För att få ta ner trädet krävs ett godkännande i form av ett skriftligt avtal mellan dig och kommunen. Vi ingår inte muntliga avtal om trädfällning. Om vi godkänner ansökan om fällning av enstaka träd ska du själv ombesörja, ansvara för och bekosta fällningen.

Efter att du lämnat in önskemål om beskärning eller fällning tar ett beslut om eventuell åtgärd. Handläggningstiden beror på säsong och ärendemängd, vanligtvis upp till 6 månader. Beslutet får du via den e-post du angett.

Att lämna önskemål om beskärning eller fällning av träd på kommunal mark kostar inget.

Önskemål om slyröjning

Läs om hur du lämnar in önskemål om slyröjning på kommunal mark.

Träd på tomträtt

Det är tomträttsinnehavarens ansvar att se till att träden på tomten hålls i säkert och vårdat skick. I tomträttsavtalet står vad som gäller för trädfällning på din tomträtt.

Normalt ska nedfällning av träd ansökas hos kommunen. Vi kan neka fällning av träd på tomträtt om trädet har stor betydelse för områdets helhetskaraktär.

Tomträttsinnehavaren bekostar godkänd trädfällning. Vill du som tomträttsinnehavare ansöka om att få fälla träd på din tomträtt, kan du använda dig av vår e-tjänst.

Träd och växtlighet i trafiken

Om träd och växtlighet från kommunal mark påverkar trafiken på ett negativt sätt kan du anmäla det via vår e-tjänst. Det kan handla om:

 • skymd sikt,
 • träd som lutar kraftigt över vägen,
 • grenar som gör det svårare att ta sig fram,
 • träd och grenar som ligger på vägbanan.

Fastighetsägarens ansvar

Som fastighetsägare längs gator, vägar och korsningar har du ett ansvar att se efter växtligheten på din tomt och se till att den inte utgör ett problem för trafiken.

Läs mer om ditt trafikansvar som fastighetsägare.