Träd, naturvård och biologisk mångfald

Här hittar du information om hur vi arbetar med träd och trädvård, naturvård och skötsel av allmänna ytor och vårt arbete med att främja den biologiska mångfalden. 

Träd i Gävle

Gävle har ett fantastiskt kulturarv i form av vackra träd där många har stått i hundratals år och bär på stadens historia. Träd är även viktiga av många praktiska anledningar, till exempel att de:

 • skapar värdefulla rekreationsområden
 • utjämnar klimatet över året
 • dämpar vindar
 • tar hand om dagvatten
 • tar upp koldioxid och syresätter luften
 • fungerar som boplatser för fåglar, djur och insekter.

Vi har därför ett viktigt ansvar att värna, vårda och utveckla våra träd för kommande generationer.

I Gävle

Ett kännetecknande träd för Gävle är de enorma tallarna i Boulognerskogen och längs åsen från Valbo ut till Norrlandet. De stora gamla träden är viktiga för många rödlistade arter av insekter och fåglar.
I stadens parker finns stora björkar, lindar, ekar och tallar som är värdefulla i den stadsnära naturen. En mångfald av träd i olika former finns i kommunens egna arboretum Valls Hage.

Här hittar du Gävles parker.

I kommunen

Vid Hedesunda och Dalälven finns rika ekbestånd och i Forsbacka och Furuvik finns gamla alar, som trivs i den vattennära miljön. I Hamrånge börjar den mytomspunna gränsskogen Ödmården som förr utgjorde gräns mellan Svealand och Norrland.

Upptäck fler intressanta miljöer i våra naturreservat.

Det övergripande målet för vårt arbete är att beståndet av park- och stadsträd ska bli vårdat, skyddat och utvecklat.

Vi jobbar för att få en större mångfald av både åldrar och arter på våra träd, så att de lättare klarar av klimatförändringar och sjukdomsangrepp. Därför planterar vi även nya, exotiska trädslag så som katsura, kaukasisk vingnöt och bäralm.

Läs mer om hur vi arbetar med trädvårdsarbete i vår trädpolicy

Beskärning och fällning

Träd bidrar till vår miljö på många positiva sätt, därför är vi restriktiva till att ta ner träd. Men ibland måste det ske, till exempel om de:

 • utgör fara för människor eller egendom,
 • står för tätt och hindrar utveckling för andra träd,
 • är i vägen för akuta ledningsarbeten.

Rapportera riskträd eller önska trädfällning

Om du har sett ett träd som har ramlat eller riskerar att ramla, till exempel i en park eller i trafiken vill vi att du rapporterar det till oss.

Du kan också lämna in önskemål om att beskära eller fälla träd på kommunal mark som inte utgör fara.

Rapportera farliga träd, växtlighet som påverkar trafiken och lämna önskemål om beskärning och trädfällning här.

Träd på privat fastighet

Träd som står på privat fastighet är fastighetsägarens ansvar. Om trädet står längs en större väg eller järnväg, kontakta Trafikverket.

Skötsel av naturmark och allmänna ytor

I anslutning till bostäder och bebyggelse finns mycket naturmark och allmänna ytor som har en stor betydelse för invånare i vår kommun. Om vi alla tar hand om våra utemiljöer möjliggör vi trivsamma och trygga platser att vara på.

För att våra naturmarker ska vara fina och välskötta arbetar vi med att röja sly, gallra och fälla träd som riskerar att ramla. Arbetet utför vi främst under vintern för att inte störa djurlivet. Större träd tar vi oftast bort från platsen, medan ris och död ved kan bli lämnat för att ge mat och boplats åt svampar, djur och insekter.

Det är inte tillåtet att ta fällda träd på kommunal mark för privata ändamål.

Du får ta bort sly på kommunal mark

Om du som privat tomtägare har kommunal mark utanför din fastighet, får du hålla undan sly och växtlighet som är:

 • max två meter från din tomtgräns
 • mindre än två centimeter i diameter och som du kan ta bort med sekatör eller grensax.

Lämna önskemål om röjning av sly och träd

Om du sett ett område som behöver bli röjt eller gallrat kan du lämna önskemål via vår e-tjänst. Vi tar med oss det önskemålet när vi arbetar i området.

Se karta som visar kommunal mark.

I kommunen finns många allmänna ytor som skapar glädje året runt, både för människor och djur. Vi ser över och vårdar parker, lekplatser, hundrastgårdar och andra grönområden regelbundet.

Vissa saker behöver vi åtgärda snabbt, exempelvis:

 • trasig lek- och idrottsutrustning,
 • trasig belysning,
 • miljöfarligt avfall,
 • nedskräpning med vassa föremål,
 • klotter med olämpligt budskap,
 • träd som ramlat över väg och stigar.

Felanmäl om du upptäcker något trasigt och farligt

Om du upptäcker något trasigt eller farligt är vi tacksamma om du felanmäler detta till oss, via våra e-tjänster.

Trädsjukdomar

På senare år har almar i Gävle insjuknat i almsjukan. Den sprids via sporer som hamnar på almsplintborren som lever i träden. När sporerna kommer i kontakt med trädet så blir dess närings- och vattenledande förmåga genom stammen blockerade vilket ofta leder till att trädet vissnar och dör.

Döda träd blir till högstubbar

Almsjukan har drabbat almar i flera av våra parker och vissa har fällts på grund av fara för skada på person eller egendom. Efter fällning lämnar de stora luckor i parkmiljön, exempel finns i Stadsträdgården, Stora Vall, Regementsparken och i Strandparken. I Strandparken som ligger mitt emot Fängelsemuseet har fällda almar blivit högstubbar som fungerar som hem och skafferi till insekter.

Andra sjukdomar som drabbar Gävles träd är bland annat:

 • Askskottsjukan
 • Granbarkborre
 • Lövträdskräfta
 • Törskate

Naturreservat och biologisk mångfald

Med biologisk mångfald menas ett landskap med många olika naturtyper, olika arter och en stor genetisk variation av arter. Att främja biologisk mångfald är viktigt, både i naturen, landsbygd och i stadsmiljö. Vi arbetar med en rad olika insatser för att gynna den biologiska mångfalden.

Läs mer om våra insatser, och var du hittar dem om du letar inspiration till egna åtgärder här.

Vårt miljöstrategiska arbete

Läs mer om vårt miljöarbete och det miljöstrategiska programmet