Trafikpusslet
Infrastruktursatsningar och stadsomvandlingsprojekt till år 2040

Trafikpusslet i Gävle

Gävle växer och har idag strax över 100 000 invånare. En förutsättning för en hållbar utveckling i Gävle är en väl fungerande infrastruktur.

Det här är trafikpusslet

För lång tid framöver planerar vi en rad stora infrastruktursatsningar och stadsomvandlingsprojekt i 20-miljardersklassen i Gävle. Bakom satsningarna ligger ett avtal mellan staten, Region Gävleborg och Gävle kommun.

Det här betyder satsningarna för staden

Utvecklingen kan förstärka Gävles roll som regional tillväxtmotor, och flytta fram Gävles position i den starkt växande Stockholmsregionen. Resor och transporter till, från och igenom Gävle blir hållbara, säkrare och effektivare vilket gynnar och förenklar för både näringsliv, arbetsgivare och arbetspendling.

Projekt som ingår i trafikpusslet

Trafikverket planerar för att bygga nytt dubbelspår och samtidigt dra om sträckningen för Bergslagsbanan mellan Forsbacka och Gävle Västra. Dubbelspåret förbättrar viktiga anslutningar och ökar kapaciteten på sträckan. Den nya spårdragningen leder till en trafiksäkrare järnvägssträckning förbi Lexe och Hagaström. Dessutom förbättrar den nya sträckningen boendemiljön ur bullersynpunkt.

Läs mer om det nya dubbelspåret på Bergslagsbanan på Trafikverkets webbplats.

Gävle sjukhus moderniseras och utvecklas för att säkra en god vård även i framtiden.

Läs mer om Framtidsbygget på Region Gävleborgs webbplats.

Gävle Central är i behov av fler spår för att klara av det ökande transportbehovet. Fler spår vid Gävle Central kan öka kapaciteten så att fler tåg får plats på järnvägen genom Gävle och förbättra transportmöjligheterna genom hela landet. Planering för en ombyggnation är i ett väldigt tidigt skede och har ännu ingen finansiering i Nationell plan för transportinfrastrukturen.

Samtidigt planerar vi om hela stationsområdet, så att staden får en ny entré som binder ihop Alderholmen och centrum.

Gävle hamn förutser att transporter till och från hamnen kommer att öka. För att öka kapaciteten till och från Gävle hamn planerar Trafikverket en direktanslutning till Ostkustbanan för södergående trafik. Projektet är en del i arbetet med att skapa smidigare och miljövänligare godstransporter till Gävle hamn.

Läs mer om den nya järnvägsanslutningen till Gävle hamn på Trafikverkets webbplats.

Trafikplats 200 byggs om för att skapa anpassade och smidiga anslutningar från Hamnleden och E4 till det nya verksamhetsområdet som vi planerar i Tolvforsskogen.

Läs mer om trafikplats 200, E4 Gävle Norra på Trafikverkets webbplats.

Intill Gävle sjukhus planerar vi en ny järnvägsstation med kringliggande kvarter. Platsen går från att vara en del av sjukhusområdet till att bli en ny entré till Gävle stad, och en av länets mest tillgängliga platser med kollektivtrafik.

Läs mer om stationen och området Gävle Västra

Trafikverket har undersökt en ny placering av godsbangården i Gävle. En möjlig placering är i det nya verksamhetsområdet Tolvforsskogen. En ny och modern godsbangård skulle innebära att kapaciteten för att ta emot längre tåg på godsbangården ökar. En flytt av godsbangården har ännu ingen finansiering i Nationell transportplan för transportsystemet.

Genom att bygga ett nytt dubbelspår norrut längs E4 på Ostkustbanan mellan Gävle och Kringlan (Axmartavlan) blir det en modern järnväg som bidrar till kortare restider på sträckan Gävle – Sundsvall. Samtidigt innebär dubbelspåret att fler och längre tåg kommer att kunna köra tätare turer utan att invänta mötande tåg.

Läs mer om planerna för en ny järnvägssträckning av Ostkustbanan på Trafikverkets webbplats.

På Näringen planerar vi en av Gävles största stadsutvecklingar genom tiderna, och det är också en av regeringens satsningar på hållbara städer. Första etappen av Näringen är Nyhamn.

Läs mer om stadsutvecklingen av Näringen.

Läs mer om första etappen Nyhamn här.

I Tolvforsskogen planerar vi en ny nod för gods på väg, järnväg och sjöfart i ett område på 1000 hektar. Området kommer att få stor betydelse för Gävleborg, Stockholmsregionen och resten av Sverige. Det nya logistik- och verksamhetsområdet innebär en stor satsning för att hitta nya sätt som passar framtidens klimatförändringar, möjligheter till digitalisering, möjligheten att lasta om gods mellan olika transporttyper och en trivsam arbetsmiljö.

Läs mer om Tolvforsskogen.

Gävle Energis mottagningsstation i Tolvfors flyttas för att göra plats åt de nya dubbelspåren på Ostkustbanan.

Norr om Trafikplats 200 E4 Gävle Norra kommer vi bygga en ny trafikplats för att möjliggöra en enkel anslutning till det nya verksamhetsområdet Tolvforsskogen.

Tyck till om våra planer

I vår finns chansen att tycka till om flera av de stora projekt som kommunen och Trafikverket planerar. Se planerade datum nedan:

  • Tolvforsskogen–Kringlan, samråd 13 april–10 maj (Trafikverket)
  • Gävle Västra, samråd juni – juli (Gävle kommun)
  • Tolvforsskogen, samråd 26 april – 24 maj (Gävle kommun)
  • Nyhamn, samråd 15 april – 15 maj (Gävle kommun)

Tidplanen för samråden är ungefärlig, och vissa samråd kan bli flyttade framåt.