Agenda 2030
#HållbartGävle

Agenda 2030

I Agenda 2030 finns 17 globala mål och 169 delmål. För att världen ska uppnå målen behövs ett starkt samarbete på internationell, nationell, regional och lokal nivå. Här kommer vi som kommun in i bilden.

För att utrota fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor, rädda klimatet och göra våra samhällen mer hållbara har FN:s länder gemensamt beslutat om en agenda för hållbar utveckling, kallad Agenda 2030.

Hållbarhet är en utgångspunkt för allt vi inom kommunen gör och vårt arbete bidrar till att nå de globala målen. Det innebär att vi vid all planering, vid strategiska och politiska beslut tar hänsyn till de sociala, miljömässiga och ekonomiska dimensionerna av hållbarhet. De olika aspekterna av hållbarhet är många gånger beroende och direkt kopplade till varandra, vilket innebär att framgång på ett område ger positiva effekter även på andra.

Genom arbetet med Agenda 2030 kan vi växa på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt.

Så arbetar vi med målen i Agenda 2030

Kommunplan

Kommunplanen är vårt främsta styrdokument och som påverkar hela verksamheten. Sedan 2021 är de globala målen i Agenda 2030 direkt kopplade till kommunalplanen genom våra fem övergripande mål:

  • Kraftigt förbättrade resultat i Gävles skolor
  • Påtagligt förbättrat företagsklimat i Gävle
  • Trygghet, sammanhållning och en välfärd att lita på i hela kommunen
  • En modern samhällsplanering som möter nuvarande och kommande generationers behov
  • En hållbar och klimatneutral kommun.

Här kan du läsa kommunplanen.

Tre strategiska program

För att göra Gävle till en mer hållbar plats och hjälpa till med genomförandet av Agenda 2030 arbetar vi med våra tre strategiska program:

Samarbeten, projekt och särskilda satsningar

Under 2018 undertecknade vi en avsiktsförklaring tillsammans med andra kommuner, regionala myndigheter och länsstyrelsen i Gävleborg, för att samarbeta för genomförandet av Agenda 2030 i både långsiktiga planer och det dagliga arbetet.

Gävle kommun har ett aktivt arbete tillsammans med lärande för hållbar utveckling (LHU) för att ge barn och elever handlingskompetens för en hållbar samhällsutveckling. Läs mer om LHU här.

Sedan 2019 är kommunen medlem i Glokala Sverige som är ett kommunikation- och utbildningsprojekt där kommuner och regioner deltar för att arbeta tillsammans med Agenda 2030. Glokala Sverige för samman kommuner, tjänstemän och politiker för att tillsammans diskutera samt redovisa för hur man kan arbeta för att uppnå de globala målen.

Mer information kan du läsa Glokala Sveriges hemsida

Global Goals for Cities är ett nätverk som består av 19 olika kommuner från 19 länder i Europa. Gävle är den kommun som representerar Sverige. Deltagarna arbetar aktivt med hållbar utveckling och att uppnå de 17 globala målen. Läs mer på Global Goals for Cities webbplats.

Ett av projektets mål är att få in hållbarhetsperspektivet i kommunens ordinarie processer. Projektet arbetar även med utbildningsmaterial för politiker, chefer och medarbetare.

Resultat av vårt hållbarhetsarbete

Här kan du jämföra vårt hållbarhetsarbete med andra år och kommuner i Sverige.

Lär dig mer om Agenda 2030

EU är en av flera aktörer som arbetar med de 17 globala målen och försöker implementera ett hållbart perspektiv i sin verksamhet. EU har flera program, initiativ och strategier med målet att uppnå agenda 2030. Läs mer om EU jobbar med Agenda 2030 här.

Lär dig mer om de 17 globala målen för hållbar utveckling på Globala målens hemsida.
Här kan du också svara på frågor om ditt liv och dina värderingar, för att sedan få en personlig att-göra-lista med konkreta tips på vad just du kan göra för att bidra.

På regeringens webbplats kan du läsa mer om de Globala målen och hur Sverige ligger till i arbetet med Agenda 2030.  Regeringen har också utsett en nationell samordnare för Agenda 2030, här kan du läsa mer om uppdraget för den nationella samordnaren.