Lärande för hållbar utveckling - LHU

Lärande för hållbar utveckling – LHU

Gävle kommun satsar på att ge barn och elever kunskap för att kunna bidra till en hållbar samhällsutveckling. Det här arbetet sker genom ett aktivt arbete med Lärande för hållbar utveckling - LHU.

Det här är LHU

Med hållbar utveckling menas en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.

Lärande för hållbar utveckling syftar till att ge barn och elever handlingskompetens för en hållbar samhällsutveckling. LHU har fokus både på undervisningens innehåll, det pedagogiska förhållningssättet och metoder, där elevernas delaktighet och inflytande är en viktig del.

För att ge barn och elever de verktyg som behövs för att bidra till en hållbar samhällsutveckling utgår lärandet från verkliga frågor och samhällets konflikter. Arbetet sker med fördel genom ämnesövergripande samarbeten, utifrån helheter och sammanhang och med ett lokalt – globalt perspektiv.

Så arbetar Gävle kommun med LHU

Lärande för hållbar utveckling är ett prioriterat linjearbete som ska genomsyra all verksamhet inom utbildning i Gävle kommun. Målet är att alla elever ska få ökad förståelse, kunskap och handlingskompetens för en hållbar utveckling. Utbildningsnämndens strategi för lärande för hållbar utveckling, tillsammans med styrdokumenten för våra utbildningsverksamheter lägger grunden för arbetet med LHU.

I Gävle kommuns grundsyn hållbarhet betonas att hållbar utveckling består av de tre dimensionerna ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Dessa dimensioner tar vi hänsyn till vid all planering samt alla strategiska och politiska beslut. Vårt arbete med LHU genomsyras också av vårt miljöstrategiska program och socialt hållbarhetsprogram, som är viktiga styrdokument på lokalt nivå, samt av FN:s globala mål för hållbar utveckling – Agenda 2030, 17 mål som motsvarar innehållet i LHU och där delmål 4.7 specifikt pekar på vikten av LHU.

Arbetet med LHU sker kontinuerligt i olika former, till exempel genom

  • dialog med verksamhetschefer, rektorer och förskolechefer,
  • regelbundna träffar och samarbeten med utsedda hållbarhetsombud i verksamheterna,
  • utbildning av nya chefer,
  • processledning,
  • nyhetsbrev,
  • utbildningstillfällen av olika slag.

Grön Flagg och Skola för hållbar utveckling

I Gävle kommun använder vi verktygen Grön Flagg respektive Skola för hållbar utveckling. De guidar och stärker arbetet med lärande för hållbar utveckling i skolor och förskolor. Vi bidrar också till utveckling av LHU i övriga kommuner inom Gävleborgs län genom ett regionalt pedagognätverk, LHU-nätverk Gävleborg, som finansieras av Region Gävleborg, Högskolan i Gävle RucX och Länsstyrelsen i Gävleborgs län.

Skolträdgårdar och fleråriga ätbara växter

Skolträdgården är en plats där elever tillsammans med pedagoger odlar grönsaker och/eller blommor och gärna komposterar. Denna plats samt dess resultat används aktivt i undervisningen. Över 80% av Gävles skolor och förskolor har idag en skolträdgård. Odling av fleråriga ätbara växter står högt på agendan när det gäller att lösa våra stora utmaningar med klimatförändringar. Fleråriga ätbara växter i en skolträdgårdsodling ger elever möjlighet att bekanta sig med nya växter och prova på nya smaker. Lärare får kunskap och inspiration att ta med in i den pedagogiska verksamheten.  Vallbacksskolan, Olsbackagårdens förskola, Nävergårdens förskola och Smultronställets förskola är först ut med att plantera ett antal fleråriga grödor i sina skolträdgårdar, inom ramen för ett samarbete med Färnebo folkhögskola och med finansiering från välgörenhetsorganisationen Change-X.

Kemikaliesmart förskola

Genom såväl praktiskt som pedagogiskt arbete blir våra förskolor och familjedaghem i Gävle kommun kemikaliesmarta. Sedan år 2015 har vi arbetat med att rensa ut och byta ut riskprodukter. Vi har prioriterat gamla mjukplastleksaker och plast ihop med varm mat, vi har även rensat och bytt ut ytterligare lekmaterial, de flesta gamla möbler samt sovmadrasser och skötbordsmadrasser. Detta har genomförts med hjälp av utbildning för all personal, inventeringar och riktade ekonomiska satsningar. I februari 2017 öppnade Gävles första nybyggda kemikaliesmarta förskola – Östers förskola. Alla förskolor som byggs hädanefter blir kemikaliesmarta med avseende på såväl byggnadsmaterial som inventarier.

Ungt inflytande i Gävle

Ungt inflytande i Gävle är ett pågående arbete som riktar sig till alla politiker och tjänstemän i Gävle kommunkoncern. Arbetet ska bidra till att i ökad utsträckning ta med barn och unga i beslutsprocesser och låta dem vara medskapare av sitt lokalsamhälle för att få ett hållbart demokratiskt samhälle, nu och i framtiden.

Nyfiken på vad mer som händer? Se #lhugavle i sociala medier.