Klimatneutral kommun 2030

Gävle kommun har som mål att vara klimatneutralt år 2030. Vi arbetar på flera sätt aktivt för att gå före i omställningen och att ge den enskilde förutsättningar att genomföra den.

Det här ska vi uppnå

Gävle kommun ska vara klimatneutrala redan till 2030, det är 15 år tidigare än det nationella målet till 2045. Gävle tog fram en koldioxidbudget 2019 för att skapa sig en bild av det utsläppsutrymme som kommunen har som visade på att kommunen behöver öka omställningstakten för att hålla sig inom ramarna för parisavtalet. Klimatneutralitet innebär att utsläppen i det geografiska området Gävle kommun ska vara noll eller kompenseras för om det inte är möjligt att nå noll.

Ta del av vår Färdplan – ett klimatneutralt Gävle till 2035

Vårt arbete för klimatneutral kommun är ett av tre målområden i vårt miljöstrategiska program. I programmet lyfter vi fram de mål vi arbetar för att uppnå inom miljö- och klimatområdet.

 • Gävle kommun är klimatneutral 2030.
 • Kollektivtrafikens marknadsandel i Gävle kommuns geografiska områdeskall fördubblas till 2030 jämfört med 2006, i förhållande till annat motoriserat resande.
 • Cykeltrafikens andel i Gävle kommuns geografiska område ska öka med 100 % fram till 2025, jämfört med 2012.
 • Gävle kommunkoncern ska skapa förutsättningar som bidrar till att de resor och transporter som sker inom Gävles kommuns geografiska område ska vara fossilfria år 2030.
 • Gävle kommunkoncerns drivmedelsförbrukning inklusive upphandlingar där transporter ingår ska vara 100 % fossilfria 2025.
 • Gävle kommunkoncern ska skapa förutsättningar som bidrar till att invånarnas och näringslivets koldioxidutsläpp från flygresor minskar med 30 % till 2030.
 • Koldioxidutsläppen från flygresor för Gävle kommuns anställda ska minska med 30 % under perioden 2018-2025.
 • Näringslivets och invånarnas energianvändning i fastigheter och anläggningar ska vara fossilfri år 2030.
 • Energianvändningen i Gävle kommunkoncerns fastigheter med lokaler och bostäder ska vara 30 % effektivare till år 2030 jämfört med 2009.
 • Effektkapaciteten för produktion av förnybar el till Gävle Energis elnät ska byggas ut med 200 % till år 2035.
 • Av Gävle kommunkoncerns elanvändning ska minst 10 % produceras från solceller år 2035.
 • Försäljningen av lokalt producerad biogas för drivmedel har ökat med 35 % från 2020 till 2025.
 • Invånarnas och näringslivets konsumtion och energianvändning (både inom och utanför Sveriges gränser) ska vara resurseffektiv och klimatmässigt hållbar.
 • I Gävle byggs och anläggs miljö- och klimatmässigt hållbart och det skapas förutsättningar för boende och verksamhetsutövare att leva miljömässigt hållbart.

Våra arbetsområden för en klimatneutral kommun

För att kunna möta befolkningsökning krävs nya bostäder, offentlig verksamhet, företagsmark och allmän infrastruktur. Aktiviteter som i dagsläget har hög klimatpåverkan. När vi bygger nya stadsdelar måste ett systematiskt arbete för att minska utsläppen från byggskedet, material och driftsfas fortsätta utvecklas.

Utsläpp kopplat till stadsutveckling kan delas upp i två kategorier

 • Utsläpp kopplade till bygg- och anläggningsskedet. Det är utsläpp som skapas vid tillverkning och frakt av bygg- och anläggningsmaterial samt när vi bygger hus, gator och ledningar.
 • Utsläpp som sker när stadsdelen är i bruk. Det är de utsläpp som boende, företag och besökare i området ger upphov till när området är i drift, genom till exempel uppvärmning, transporter och avfallshantering.

Vi bygger på redan bebyggd mark

Vi bygger på mark som redan används, i första hand. Bostadsområdet Gävle strand som byggs på gammal industrimark på Alderholmen, är ett sådant exempel.

Transportsektorn stod för 70% av utsläppen i Gävle 2021 och är den sektor som använder mest fossilt bränsle i kommunen. För att minska utsläppen från transportsektorn arbetar vi efter hållbar trafikutveckling, effektivisering och byte av bränsle.

Hållbar trafikutveckling

Det innebär att trafikvolymen inte ska växa trots att befolkningen ökar. Vi kan påverka detta genom att skapa goda förutsättningar för att välja kollektivtrafik, cykel och gång när vi bygger nya bostäder. Parkeringsplatser får flytta in i så kallade mobilitetshus där laddningsmöjligheter, bil och cykeldelningstjänster ska finnas.

Här kan du läsa mer om våra cykelsatsningar.

Effektivisering

Fordonsflottan behöver bli mer energieffektiv och samordna gods- och persontransporter i större utsträckning. Att gå över till eldrivna bilar kommer innebära en viss energieffektivisering då verkningsgraden i elmotorer och förbränningsmotorer skiljer sig med cirka 50 procent.

Byte av bränsle innebär att kommunen ska stötta omställningen till fossilfria bränslen. Under det kommande decenniet kommer förnybara bränslen att behövas till både befintliga och nya fordon som el, biogas, HVO (diesel), etanol, och biobensin. Vi arbetar för att ställa om vår egen fordonsflotta och våra upphandlade transporter till att vara fossilfria till senast år 2025.

Vi har tagit fram riktlinjer för laddinfrastruktur för att skapa möjligheter till utbyggnad av laddstationer på allmän mark i staden. Vi har ett långtgående arbete kring distribution av biogas till transportsektorn där vi ser behovet av fler tank- och laddplatser.

Vi ställer om vår egen fordonsflotta och våra upphandlade transporter som ska vara fossilfria till senast 2025.

En genomsnittsbil står parkerad ungefär 90 procent vilket gör den minst effektiva sättet att ordna transport på i våra städer. Det innebär att vi behöver utveckla mer effektiva alternativ, som exempelvis kollektivtrafik, delningstjänster, gång och cykel.

Klimatpåverkan från byggskedet kommer främst från tillverkningen av byggmaterial såsom stål och cement. Över hälften av utsläppen kommer från importerade varor och tjänster. Branschens egna mål är att bygg- och anläggningssektorns klimatpåverkan halveras till år 2030.

Vi använder bra byggmaterial

Våra förvaltningar och bolag ska bygga med resurssnåla och sunda material och metoder. Hemlingborg som är en av de största satsningarna i landet där det främst byggs med massiva träelement är ett av våra exempel. Att bygga stommen i trä minskar byggnadens koldioxidutsläpp med hundratals ton jämfört med exempelvis betong.

Läs mer om Hemlingborg här.

Vi miljöcertifierar för minskat energibehov

Gavlefastigheter arbetar med att miljöanpassa och miljöcertifiera sina byggnader. Bolaget arbetar både med miljöklassningssystemet Miljöbyggnad. För att en befintlig byggnad ska certifieras ska energibehovet ha minskat med 25 procent efter renovering.

Byggnader som Stadshuset, Gävle teater, Hedesunda centralskola. Skogmursskolan Sörby och Sjömanskyrkan är exempel på byggnader som certifierats i Gävle.

Vårt energibolag Gävle Energi har levererar 100% förnybar energi, både el och fjärrvärme. Vi arbetar med att stimulera etableringen av energiproduktion och öka kapaciteten i våra elnät så vi ska klara omställningen och kunna locka hit nyetableringar.

Vi har ett mål om att en del av kommunkoncernens elanvändning ska produceras av solceller år 2035. För att nå detta mål undersöker Gavlegårdarna och Gävle energi möjligheterna att bygga en gemensam solcellspark.

Energieffektivisering i kommunkoncernen

Inom vår organisation strävar vi efter att bli ännu mer energieffektiva. Vi använder enbart förnybar el och fjärrvärme i våra egna lokaler.

Vårt kommunala bostadsbolag Gavlegårdarna arbetar ständigt med satsningar som inom energieffektivisering, klimatneutral fjärrvärme och solceller för att bidra till minskad miljö-och klimatpåverkan. Gavlegårdarna blev prisade av Sveriges Allmännytta nationellt genom utmärkelsen ”Bästa klimatinitiativet – fossilfri 2030” under 2022.

Läs mer om Gavlegårdarnas miljöprogram på deras webbplats.

Tillverkning av lokal biogas

I Gävle användes matavfall och slam från våra avlopp till att producera biogas som drivmedel. Bolaget Ekogas, som producerar och säljer biogasen, ägs av Gästrike återvinnare och Gävle Energi. Tankstationer för biogas finns i Forsbacka och Sörby Urfjäll.

Läs mer om vår lokalproducerade biogas här. 

Näringsliv, akademi och civilsamhället i Gävle arbetar med att bygga upp ett lokalt klimatavtal. Avtalet ska fungera som en arena där aktörer kan arbeta med gemensamma utmaningar. Exempelvis behöver aktörer en marknad för återvunnet byggmaterial, effektivisera godsflöden genom samordning samt skapa förutsättningar för att matcha resflödet mellan aktörer.

Vi utvecklar vårt kravställningsarbete i våra upphandlingar för att minska kommunens egna klimatpåverkan samt för att stimulera våra leverantörer att minska sina utsläpp,

Global klimatpolitik

Internationellt och nationellt finns en klimatpolitik som i allt större omfattning kommer påverka ramverket för näringslivet. Exempelvis Parisavtalet, Europas gröna giv och Sveriges nationella klimatfärdplan. Ur detta perspektiv finns det all anledning att på lokal nivå stötta företagen i sin omställning för att som kommun fortsätta vara en attraktiv plats att etablera sig på.

Läs mer om Parisavtalet på Europa kommissionens webbplats.

Läs mer om Europas gröna giv på Europa kommissionens webbplats.

Läs mer om Sveriges nationella klimatfärdplan på Sveriges Riksdags webbplats.

Vi som kommun arbetar för att skapa förutsättningar för medborgare att leva mer hållbart och involvera dem i hållbarhetsarbetet. Genom att erbjuda hållbara boendemiljöer, mobilitetstjänster, återbruk- och reparationsmöjligheter, kan vi underlätta för medborgare att göra kloka val.

Lärande för hållbar utveckling (LHU), är ett verktyg som kommunen har för att påverka kommuninvånarnas beteenden i en hållbar riktning.

Arbetet med LHU sker kontinuerligt i olika former, till exempel genom:

 • dialog med verksamhetschefer, rektorer och förskolechefer,
 • regelbundna träffar och samarbeten med utsedda hållbarhetsombud i verksamheterna,
 • utbildning av nya chefer,
 • processledning,
 • nyhetsbrev,
 • utbildningstillfällen av olika slag.

Här kan du läsa mer om Lärande för hållbar utveckling (LHU).

Inom vissa områden kommer det vara svårt att nå ner till noll utsläpp på grund av faktorer som vi har svårt att påverka. Det handlar om bland annat utsläpp från jordbruk och avfall, men också vissa produktionsprocesser som kan vara svåra att få helt fossilfria. Genom andra åtgärder går det att kompensera detta. Det kan handla om att exempelvis fånga in och lagra koldioxid från industrianläggningar.

Våra bolag Gävle Energi och Gävle Hamn arbetar med ett projekt för att fånga in koldioxid vid kärnkraftverket Johannes för att sedan transportera till Gävle Hamn för mellanlagring. Detta kan leda till att vi får bort mer koldioxid från atomsfären än vad vi tillför.

Läs mer om projektet om koldioxidlagring på Gävle Energis webbplats.

Våra samarbeten, projekt och särskilda satsningar

Gävle är 1 av 23 städer i Sverige som deltar i det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities. Där arbetar städer och myndigheter tillsammans mot missionen ”klimatneutrala städer 2030 med ett gott liv för alla inom planetens gränser”. Centralt står utvecklingen av så kallade klimatkontrakt som städerna och myndigheterna undertecknar varje år.

Klimatkontraktet innehåller åtaganden både från kommunen och myndigheterna att kontinuerligt höja ambitionen för att nå målet om klimatneutralitet till 2030. Därtill ska kommunerna ta fram så kallade klimatinvesteringsplaner för att visa vilket investeringsbehov som finns för att bli klimatneutrala.

Gävle har under de tre första åren i programmet fått 5 miljoner i medel för att utveckla en kollektivtrafikstrategi, utveckla ett lokalt klimatkontrakt med civilsamhället och metodutveckling för en stadsplaneringsprocess som styr mot klimatmålen.

Läs mer om Klimatneutrala städer 2030 på Viable Cities här.

Gävle är 1 av 7 svenska städer som är med i EU’s satsning 100 klimatneutrala städer (Net Zero Cities). EU’s initiativ är inspirerat av det svenska initiativet Viable Cities och kretsar kring framtagande av klimatkontrakt och klimatinvesteringsplan. Klimatkontraktet signeras dock inte av EU, utan bör signeras av lokala aktörer från näringslivet, akademi och civilsamhället i Gävle.

Net Zero Cities förser varje deltagande stad med en rådgivare kring arbetet med kontraktet, klimatinvesteringsplanen och kontaktskapare med andra städer i Europa.

Läs mer om Net zero city klimatkontrakt här.

Gävle ClimateOS – digital klimatfärdplan är en digital plattform att hantera kommuners klimatfärdplaner. Verktyget är ett sätt att kommunicera klimatfärdplanen till omvärlden samt skapa en dynamisk process för att nå klimatmålen. Verktyget ger särskilt stöd i vilken kombination av åtgärder som behövs för att nå klimatmålen. Exempelvis hur stor effekt dubblering av cykling i kommunen skulle ha för att nå målet. I Gävle ClimateOS – digital klimatfärdplan går det att se vilka åtgärder kommunen jobbar med eller har som förslag att arbeta med.

Läs mer om Gävle ClimateOS- digital klimatfärdplan Gävle här.