Sök arrangemangsstöd

Arrangemangsstöd ger ideella föreningar ekonomiska möjligheter för att genomföra offentliga arrangemang inom kulturområdet, i enlighet med kommunens kulturpolitiska program.

Regler för arrangemangstöd

Stödet är ett garantianslag. Det betyder att efter genomfört arrangemang skickar föreningen in en redovisning. Efter godkänd redovisning betalas stödet ut, om föreningen gjort en ekonomisk förlust på arrangemanget.

Läs mer om Gävles kulturpolitiska program

För större och nyskapande projekt som innebär arbete som pågår under en längre tid söker du istället projektstöd.

Det går att söka stöd för arrangemang som

Vid beviljat stöd ska det vid all marknadsföring tydligt framgå att Gävle kommun ger stöd till arrangemanget. Arrangemanget ska läggas upp i Gävlekalendern. Logga in på Gävlekalendern och följ anvisningarna.

Eventuella förändringar när det gäller tid, plats eller upplägg meddelas till kommunen utan dröjsmål. Föreningen ansvarar för att uppdatera med korrekt information i Gävlekalendern och i all annan marknadsföring.

Stöd ges inte till

 • arrangemang som inte följer svensk lag
 • arrangemang som inte är offentliga (till exempel fest för en begränsad grupp eller
  evenemang som i huvudsak är till för föreningens medlemmar)
 • välgörenhet
 • tävlingsverksamhet
 • religiöst eller partipolitiskt arrangemang.

Ansök om arrangemangsstöd

För att söka arrangemangsstöd använder du den här e-tjänsten nedan.

Din ansökan ska vara inskickad senast fyra veckor innan arrangemanget äger rum. Vi handlägger och tar beslut en gång i månaden, och därefter meddelar vi beslutet via e-tjänsten.

Det är enheten Konst och kultur, Gävle kommun som handlägger ansökningarna. Bedömning av ansökan utgår i från vårt kulturpolitiska programs fokusområden:

 • Kulturens egenvärde
 • Tillgänglig kultur för alla
 • Lokala traditioner och globala influenser
 • Kultur för, av och med barn och unga
 • Hållbarhet och kultur – ekonomiskt, socialt och miljömässigt.

För att underlätta handläggning och undvika förseningar och avslag finns här en checklista för ansökan och redovisning.

Inför ansökan

 • Föreningen uppfyller allmänna regler för föreningsstöd
 • Den person som söker har befogenhet från föreningen att söka arrangemangsstöd.
 • Den person som söker via e-tjänst har e-legitimation.
 • Arrangemanget uppfyller reglerna för arrangemangsstöd.
 • Ansökan skickas in senast fyra veckor innan arrangemanget äger rum.
 • Ansökan innehåller en tydlig beskrivning av arrangemanget.
 • Ansökan innehåller beräknade inkomster och utgifter.

Efter beviljad ansökan

 • Vid all marknadsföring av arrangemanget framgår det att Gävle kommun stöttar
  arrangemanget.
 • Arrangemanget har lagts till i Gävlekalendern på gavle.se.
 • Eventuella förändringar i tid, plats eller upplägg meddelas kommunen utan dröjsmål.
 • Beviljat arrangemangsstöd redovisas senast sex veckor efter genomfört arrangemang.
 • Redovisningen innehåller resultatet av de verkliga inkomsterna och utgifterna.
 • Kvitton och fakturor sparas före en eventuell stickkontroll.

Vid frågor och funderingar kontakta konstochkultur@gavle.se

Redovisa arrangemang

Senast sex veckor efter arrangemanget redovisar föreningen genom e-tjänsten nedan.

Om ansökan gäller för en serie arrangemang ska redovisningen vara inne senast sex veckor efter det sista arrangemanget.

Kommunen kan begära in underlag, som exempelvis kvitton eller fakturor som styrker redovisningen.

Om underlaget inte bedöms styrka era kostnader kommer stödet inte att betalas ut, alternativt kan
stödet återkrävas om utbetalning redan har gjorts.

Arrangemangsstöd för unga

Du som är mellan 10-25 år och vill ordna ett offentligt arrangemang kan få särskilt stöd och tillgång till en coach för råd och vägledning.

Kontakta oss via e-post konstochkultur@gavle.se för att få veta mer och diskutera idéer! Om du/ni är under 18 år behövs målsmans godkännande. Observera att personuppgifter, som till exempel ditt namn och e-postadress, behandlas enligt EU:s dataskyddsförordning. Läs mer på www.gavle.se/dataskydd.

Miljömässigt hållbara arrangemang

Vår ambition är att Gävle ska vara en av de bästa miljökommunerna i landet att leva, verka och vistas i. Vi vill att du som söker stöd funderar och gör en rimlig avvägning för vad er förening kan göra vid arrangemanget/projektet som bidrar till det. Varje steg mot miljömässig hållbarhet är värdefullt.

Läs mer om vårt miljöarbete här.

 • Välj plats och tid med bra tillgång till hållbara transportmöjligheter som kollektivtrafik och gång- och cykelbanor.
 • Informera efter arrangemanget om hur föreningen arbetat för miljömässig hållbarhet – det ger positiv marknadsföring och ett gott exempel för andra arrangörer.
 • Överväg möjligheten att delta digitalt, erbjud live-streaming.
 • Uppmuntra till källsortering av avfall och se till att det finns bra och tydligt utmärkta sorteringskärl på plats.
 • Sträva efter att servera ekologisk och/eller rättvisemärkt, närproducerad mat och dryck. Lyft det lokala och minska transporterna samtidigt.
 • Servera mat efter säsong.

Utvärdera efter arrangemanget/projektet vad som fungerat bra och mindre bra, och ta lärdom av det till nästa arrangemang!

Frågor du som arrangör kan fundera på

 • Vad har störst effekt vid vårt arrangemang?
 • Vad gör föreningen redan?
 • Går det att göra något annorlunda som kan ge en positiv miljöeffekt?
 • Har vi egna nya lösningar?