Sök projektstöd

Projektstöd kan ideella föreningar söka som vill genomföra projekt som har en tydlig start, ett tydligt syfte och ett mål, i enlighet med vårt kulturpolitiska program.

Läs vårt kulturpolitiska program här.

För enstaka arrangemang eller serier av arrangemang söker du istället arrangemangsstöd.

Regler för projektstöd

Ett projekt kan beviljas stöd upp till 50 000 kronor och för max ett år framåt. Villkor för utbetalning av beviljat stöd anges i beslutet. Projektet måste äga rum i kommunen och bli genomfört av
förening/föreningar som uppfyller allmänna regler för föreningsstöd.

Projektstöd kan exempelvis sökas för projekt som

 • resulterar i ett eller flera offentliga kulturevenemang och/eller publika aktiviteter.
 • resulterar i en redovisning/rapport.
 • innebär utveckling av föreningen.
 • har stor betydelse för Gävles kulturliv.

Vid beviljat stöd ska det vid all marknadsföring tydligt framgå att kommunen ger stöd till
projektet. Alla offentliga evenemang/aktiviteter kopplade till projektet ska läggas upp i
Gävlekalendern. Logga in på Gävlekalendern och följ anvisningarna.

Eventuella förändringar när det gäller tid, plats eller upplägg av projektet meddelas till kommunen
utan dröjsmål. Föreningen ansvarar för att uppdatera med korrekt information i Gävlekalendern och i all annan marknadsföring.

Stöd ges inte till

 • projekt som inte följer svensk lag
 • projekt som inte utmynnar i något offentligt evenemang/publik aktivitet/redovisning/rapport
 • välgörenhet
 • tävlingsverksamhet
 • religiöst eller partipolitiskt projekt/evenemang
 • projekt med vinstsyfte
 • föreningar som kan genomföra sitt projekt utan stöd
 • investeringar i lokaler
 • projekt som i efterhand sökt stöd eller för att täcka förlust
 • projekt som i huvudsakligen kan definieras som medieutgivning
 • projekt som bedrivs inom någon form av utbildning/fortbildning eller konferenser.

Så här söker du projektstöd

För att söka projektstöd använder du e-tjänsten nedan.

Ansökningar om projektstöd handläggs två gånger per år. Sista ansökningsdag är 1 april och 1
oktober. Beslut kommer normalt inom sex veckor efter sista ansökningsdag.

I ansökan ska en projektbeskrivning, där du berättar om ditt projekt, bifogas. Projektbeskrivningen
ska minst innehålla:

 • Projektansvarig
 • Syfte och mål
 • Projektets utvecklingspotential och långsiktiga värden för Gävles kulturliv
 • Målgrupp/tilltänkt publik/räckvidd
 • Beskrivning hur projektet svarar upp mot bedömningskriterierna
 • Tidsplan
 • Sökt belopp Projektstöd
 • Budget (tänk på att budgeten måste vara balanserad, dvs att utgifterna och inkomsterna ska
  vara lika höga efter det att sökt projektstöd räknats in. Projektet får inte gå med vinst).
 • Samverkan, samarbetspartners och andra bidragsgivare (Om du har blivit sponsrad på andra sätt än med pengar, till exempel om du har fått låna teknik eller en lokal gratis, kan du
  beskriva det i projektbeskrivningen. Då behöver du inte ta med det i budgeten).
 • Plan för marknadsföring, genomförande och aktiviteter
 • Plan för uppföljning, utvärdering och avslut.

Projektbeskrivningens omfattning ska motsvara det belopp som söks. Det ställs högre krav vid
ansökan om högre belopp. För högre belopp ska projektet även visa tydlig utvecklingspotential och bedömas skapa långsiktiga värden för Gävles kulturliv.

Ansökningar om projektstöd handläggs två gånger per år och är öppen mellan:

 • 1 februari – 1 april
 • 1 augusti – 1 oktober

Beslut kommer normalt inom sex veckor efter sista ansökningsdag.

Det är enheten Konst och kultur, Gävle kommun som handlägger ansökningarna.
Bedömning av ansökan utgår i från Gävle kommuns kulturpolitiska programs fokusområden:

 • Kulturens egenvärde
 • Tillgänglig kultur för alla
 • Lokala traditioner och globala influenser
 • Kultur för, av och med barn och unga
 • Hållbarhet och kultur – ekonomiskt, socialt och miljömässigt.

Här kan du läsa det kulturpolitiska programmet i sin helhet.

Resurserna för projektstöd är begränsade, vilket innebär att vi behöver göra prioriteringar för vilka
projekt vi beviljar stöd till. Exempel på projekt som prioriteras högt är:

 • Projekt med fortsatt utvecklingspotential
 • Nyskapande projekt
 • Projekt med bred samverkan

För att undvika förseningar och avslag, kontrollera här att inget missats i samband med ansökan och redovisning.

Inför ansökan

 • Föreningen uppfyller allmänna regler för föreningsstöd
 • Den person som söker har befogenhet från föreningen att söka projektstöd.
 • Den person som söker via e-tjänst har e-legitimation.
 • Projektet uppfyller reglerna för projektstöd.
 • Ansökan skickas in senast den 1 april eller 1 oktober.
 • En fullständig projektbeskrivning bifogas tillsammans med ansökan.

Efter beviljad ansökan

 • Vid all marknadsföring av projektet och dess aktiviteter framgår det att Gävle kommun
  stöttar projektet ekonomiskt.
 • Alla offentliga evenemang/aktiviteter som är kopplade till projektet har lagts till i
  Gävlekalendern på gavle.se
 • Eventuella förändringar i tid, plats eller upplägg meddelas kommunen utan dröjsmål.
 • Beviljat projektstöd redovisas senast två månader efter avslutat projekt.
 • Redovisningen innehåller resultatet av de verkliga inkomsterna och utgifterna.
 • Kvitton och fakturor sparas före en eventuell stickkontroll.

Vid frågor och funderingar kontakta konstochkultur@gavle.se

Redovisa projektstöd

Senast två månader efter projektet avslutats redovisar föreningen genom e-tjänsten nedan.

Till redovisningen bifogas en skriftlig rapport, inklusive ekonomiskt utfall, enligt instruktioner i
beslutet. Redovisningens omfattning ska motsvara det belopp som redovisas. Det ställs högre krav vid redovisning av högre belopp.

Kommunen kan begära in underlag, som exempelvis kvitton eller fakturor som styrker redovisningen.

Om underlaget inte bedöms styrka era kostnader kommer vi att återkräva stödet. Stöd som inte har använts eller redovisats ska återbetalas.

Miljömässigt hållbara arrangemang

Vår ambition är att Gävle ska vara en av de bästa miljökommunerna i landet att leva, verka och vistas i. Vi vill att du som söker stöd funderar och gör en rimlig avvägning för vad er förening kan göra vid arrangemanget/projektet som bidrar till det. Varje steg mot miljömässig hållbarhet är värdefullt.

Läs mer om vårt miljöarbete här.

 • Välj plats och tid med bra tillgång till hållbara transportmöjligheter som kollektivtrafik och gång- och cykelbanor.
 • Informera efter arrangemanget om hur föreningen arbetat för miljömässig hållbarhet – det ger positiv marknadsföring och ett gott exempel för andra arrangörer.
 • Överväg möjligheten att delta digitalt, erbjud live-streaming.
 • Uppmuntra till källsortering av avfall och se till att det finns bra och tydligt utmärkta sorteringskärl på plats.
 • Sträva efter att servera ekologisk och/eller rättvisemärkt, närproducerad mat och dryck. Lyft det lokala och minska transporterna samtidigt.
 • Servera mat efter säsong.

Utvärdera efter arrangemanget/projektet vad som fungerat bra och mindre bra, och ta lärdom av det till nästa arrangemang!

Frågor du som arrangör kan fundera på

 • Vad har störst effekt vid vårt arrangemang?
 • Vad gör föreningen redan?
 • Går det att göra något annorlunda som kan ge en positiv miljöeffekt?
 • Har vi egna nya lösningar?