Så fungerar politiken i Gävle kommun

Här kan du ta del av kortfattad information om hur politiken i Gävle kommun fungerar.

Medborgarna väljer vem som styr

Gävle kommun är en politiskt styrd organisation, precis som alla andra kommuner i Sverige. Det högst beslutande organet kallas kommunfullmäktige, och där sitter 65 stycken fullmäktigeledamöter vars uppgift är att ta de slutgiltiga besluten kring kommunens verksamhet. I samband med det riksdagsval vi har i Sverige var fjärde år väljer vi även till landsting och kommunfullmäktige. Det är medborgarna i Gävle kommun som, i samband med riksdagsvalet, väljer vilka politiker som ska sitta i Gävle kommunfullmäktige kommande mandatperiod (4 år).

Läs mer om det svenska valsystemet på Valmyndighetens webbplats.

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet

Kommunfullmäktige kan ses som kommunens riksdag och är det högsta beslutande organet i Gävle kommun. De 65 fullmäktigeledamöter som väljs in i kommunfullmäktige i samband med valet representerar olika partier. Hur många platser, så kallade mandat, ett parti ska ha i fullmäktige räknas ut utifrån hur många procent av rösterna partiet fick i valet till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige fattar beslut i ärenden av stor vikt samt beslutar om vad nämnderna ska hantera genom så kallade reglementen.

Läs mer om kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen bereder och beslutar

Kommunstyrelsen är en nämnd som beslutar i de ärenden som kommunfullmäktige lämnat över till kommunstyrelsen, framför allt genom kommunstyrelsens reglemente. Till skillnad från övriga nämnder, är kommunstyrelsen ett beredande organ som yttrar sig i alla ärenden som kommunfullmäktige senare ska fatta beslut om. Med andra ord ger de förslag på vad kommunfullmäktige ska besluta, men det är kommunfullmäktige själva som fattar det slutliga beslutet. Kommunstyrelsen har även i uppgift att se till att alla beslut genomförs, utvärderas och följs upp. I kommunstyrelsen sitter 13 ledamöter från olika partier.

Läs mer om kommunstyrelsen.

Nämnderna förbereder och genomför

Under kommunfullmäktige verkar kommunens alla nämnder. Även i nämnderna sitter förtroendevalda politiker från olika partier. En nämnd är inriktad på sitt specifika område, till exempel omvårdnad, utbildning eller socialtjänst. Läs mer om uppdraget i nämndens reglemente.

Nämnden fattar beslut i frågor som handlar om nämndens område, men förbereder också ärenden som senare ska fattas beslut om i kommunfullmäktige. Det är även nämndens ansvar att se till att det kommunfullmäktige beslutar om genomförs. Till sin hjälp har nämnderna en sektor kopplad till sig. På sektorn arbetar tjänstemän, och det är sektorn som praktiskt genomför det nämnden eller fullmäktige beslutat om. Läs mer om nämnder och sektorer.

Här kan du läsa mer om kommunens organisation.