Så ser Gävle kommuns organisation ut

Information om hur Gävle kommuns organisation är uppbyggd både politiskt och på tjänstemannasidan.

Politisk styrning

Gävle kommun är en politiskt styrd organisation vars högsta beslutande organ är kommunfullmäktige. I kommunfullmäktige sitter 65 fullmäktigeledamöter som representerar olika politiska parter. Ledamöterna väljs in i samband med kommunvalet som sker vart fjärde år. Det är Kommunfullmäktige som fattar de slutgiltiga besluten kring kommunens verksamhet. Kommunfullmäktiges ordförande är Per-Åke Fredriksson (L).

Under fullmäktige har kommunen flera olika nämnder som har det politiska ansvaret för olika delar av kommunens verksamheter. En nämnd består av förtroendevalda politiker från olika partier. Nämnden fattar beslut som rör den verksamheten som de ansvarar för sedan är det upp till sektorerna att genomföra beslutet (läs mer om sektorer nedan). Sektorerna och nämnderna ska även se till att de beslut kommunfullmäktige tar genomförs.

Kommunstyrelsen är den nämnd som har det övergripande ansvaret att alla beslut som fattas i kommunfullmäktige och andra nämnder verkställs och utvärderas. Kommunstyrelsens ordförande är Åsa Wiklund Lång (S)

I kommunen finns även kommunalråd, det är politiker som har förtroendeuppdrag på heltid eller nästan heltid. Kommunalråden är ledamöter i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen men sitter även i olika nämnder och styrelser.

Kommundirektör

Kommundirektören är högsta beslutande tjänsteman i Gävle kommun och rapporterar till kommunstyrelsens ordförande. Läs mer om Gävles kommundirektör Göran Arnell och se hans videobloggar här.

Sektorer

Gävle kommun består av en förvaltning som är indelad i fyra sektorer. Sektorerna har olika uppdrag och ansvarar för att praktiskt genomföra de saker som den nämnd de är kopplade till beslutar om. Till exempel ska sektor Styrning och stöd utföra det som kommunstyrelsen beslutar om och sektor Livsmiljö ska utföra det som samhällsbyggnadsnämnden och kultur- och fritidsnämnden beslutar om. I sektorn jobbar tjänstemän som är sakkunniga inom sektorns område och kan se till att sektorn kan genomföra sina uppdrag.

Bolag och kommunförbund

Kommunen äger även fyra helägda och flera delägda bolag. Utöver bolagen finns två kommunalförbund. Här kan du läsa mer om bolagen och förbunden samt hur den kommunala bolagskoncernen fungerar.

Organisationsschema

Organisationsschema 17 november 2022

Klicka på bilden för att se ett större format.

Här nedan finns en närmare presentation av Gävle kommuns organisationsschema

Nämnder styr vad en kommun ska göra genom att sätta upp politiska mål inom varje nämnds ansvarsområden. Förvaltningarna utför det arbete som nämnden beslutat om och är oftast uppdelade i olika verksamhetsområden. Klicka på respektive nämnd för mer information.

Nämnder som hör till förvaltning – Sektor Styrning och stöd Gävle
Nämnder som hör till förvaltning – Sektor Livsmiljö Gävle
Nämnder som hör till förvaltning – Sektor Välfärd Gävle
Nämnd som hör till förvaltning – Sektor Utbildning Gävle

Gävle kommuns förvaltning består av fyra sektorer. Varje nämnd har en sektor som består av anställda medarbetare. Till exempel har utbildningsnämnden en sektor som heter Utbildning Gävle. Sektorn utför de arbete som nämnden har beslutat om och är oftast uppdelade i olika verksamhetsområden. Klicka på respektive sektor för mer information.

Sektor Styrning och stöd Gävle

Nämnder som har det politiska ansvaret för verksamheter inom Styrning och Stöd:

 • Kommunstyrelsen
 • Överförmyndarnämnden
 • Jävsnämnden
 • Gemensam nämnd för verksamhetsstöd
 • Valnämnden

Sektor Livsmiljö Gävle

Nämnder som har det politiska ansvaret för verksamheter inom Livsmiljö:

 • Samhällsbyggnadsnämnden
 • Kultur- och fritidsnämnden

Sektor Välfärd Gävle

Nämnder som har det politiska ansvaret för verksamheter inom Välfärd:

 • Omvårdnadsnämnden
 • Arbetsmarknadsnämnden och funktionsrättsnämnden
 • Socialnämnden

Sektor Utbildning Gävle

Nämnd som har det politiska ansvaret för verksamheter inom Utbildning:

 • utbildningsnämnden

Bolagen är indelade i en koncern där Gävle Stadshus AB, som ägs av Gävle kommun, är moderbolag. Klicka på respektive koncern för mer information.

I koncernen ingår:

Samtliga bolag ägs till 100 procent om inte annat anges.

Gästrike Vatten AB (60%)

I bolaget ingår Gävle Vatten AB.

Gävle Vatten ägs av Gästrike Vatten till 99% och Gävle kommun 1%

Klicka på respektive bolag för mer information.

Svenska kommunförsäkrings AB (9%)

Bolaget ägs bland annat av Gävle kommun

Klicka på respektive förbund för mer information.

Gästrike Återvinnare Koncern (61%)

Gästrike Räddningstjänstförbund (54%)

Samordningsförbundet Gävleborg (9%)**

Samtliga bolag ägs till 100 procent om inte annat anges.
* Ägs till 51 procent av Gästrike Återvinnare koncern.
** Ingår ej i den sammanställda redovisningen.

Kommunrevisionen är ett oberoende organ och arbetar med att granska kommunen och dess bolag. Kommunrevisionen består av två delar, revisionskollegiet som är förtroendevalda och revisionskontoret som är anställda tjänstemän.

Revisionskollegiet

Kommunrevisionen i Gävle består av förtroendevalda revisorer, som väljs av kommunfullmäktige.

Revisionskontoret

Revisionskontorets anställda, yrkesrevisorerna, stödjer de förtroendevalda revisorerna i deras uppdrag att granska kommunens nämnder, bolag, kommunalförbund och stiftelser. Revisionskontoret är fristående och skild från övrig verksamhet inom Gävle kommun.

Revisionskontoret har fyra medarbetare som leds av en revisionschef.

Här kan du läsa mer om kommunrevisionen.