Våldsförebyggande arbete

Här kan du läsa om det arbete Gävle kommun gör för att förebygga våld och vilka insatser och projekt som pågår inom kommunens våldsförebyggande arbete.

Aktuellt

Så definieras våld

Våld är handlingar som får en person att göra något mot sin vilja eller tvingar någon att sluta med något som den vill, genom att:

 • Skrämmas
 • Skada
 • Kränka

Våld kan vara psykiskt, fysiskt och sexuellt. Det kan också handla om försummelse, ekonomiskt utnyttjande

Detta är våldsförebyggande arbete

Våldsförebyggande arbete sker inte bara genom att bekämpa allvarligt våld när det skett utan även att förebygga våld genom att visa nolltolerans mot lindrigt våld. Våldsprevention innebär dels att förebygga att våld uppstår, dels att förebygga att våld upprepas.

Det finns ett samband mellan lindrigt och mer allvarligt våld. Normer, tankar och attityder är grunden för hur vi agerar.

Normer kan leda till lindrigt våld som sin tur kan leda till grövre våld. Exempel på sådana normer är normer som är begränsande utifrån:

 • Kön/Könsidentitet
 • Etnicitet
 • Sexuell läggning

Genom att visa nolltolerans mot kränkande kommentarer, trakasserier och diskriminering förebygger man grovt våld.

Våldsprevention på tre nivåer:

 • Förebyggande arbete på ett brett plan (Universell prevention) riktar sig till en bred allmänhet och omfattar tidiga insatser för alla. Insatserna görs innan våld har uppstått, exempelvis inom skola, idrottsföreningar, familjecentral, samfund samt inom fritidsverksamheter.
 • Förebyggande arbete mot utvald grupp (Selektiv prevention) riktar sig till grupper med förhöjd risk att utsättas för eller utöva våld.

Förebyggande arbete där våldet inträffat (Indikativ prevention) riktar sig till dem som redan är drabbade av våld som offer eller förövare.

Så arbetar vi med att förebygga våld

Gävle kommuns arbete för att förebygga våld grundar sig i kommunens sociala hållbarhetsprogram. Inom det sociala hållbarhetsprogrammet finns målområdet Trygghet och det programövergripande målet Gävle är en kommun fri från våld.

Här kan du läsa mer om hur vi arbetar för att bli en kommun fri från våld.

Läs mer om kommunens sociala hållbarhetsprogram.

I det kommunövergripande våldsförebyggande arbetet ingår att förebygga följande tre våldstyper: våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och våldsbejakande extremism

Våld i nära relationer mellan makar, sambor, särbor, före detta partner, vårdnadshavare och barn och mellan släktingar. Våld i nära relationer är ofta ett mönster av handlingar. Det kan vara allt ifrån subtila handlingar till grova brott.

Läs mer om våld i nära relationer och vart du kan vända dig om du är utsatt

Det hedersrelaterade våldet och förtrycket utövas för att förhindra att hedern förloras, alternativt för att återställa den förlorade hedern. Både kvinnor, män, flickor och pojkar kan utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck.

Läs mer om hedersrelaterat våld och vart du kan vända dig om du är utsatt

Våldsbejakande extremism är när en person eller en grupp stödjer eller utövar ideologiskt motiverat våld för att främja sin sak. I Sverige finns i huvudsak tre våldsbejakande extremistiska rörelser:

 • Högerextremism
 • Vänsterextremism
 • Islamistisk extremism.

Läs mer om våldbejakande extremism och vart du kan vända dig om du är utsatt

Insatser för att förebygga våld

Gävle kommun har genomfört insatser för att stärka kommunens arbete för att förebygga våld. Kommunen har till exempel en samordnande strateg för kommunens våldsförebyggande arbete, genomfört utbildningsinsatser och medborgarundersökningar.

Samordnaren har i uppdrag att arbeta strategiskt, kunskapshöjande och samordnande när det gäller våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Samordnare har även i uppdrag att vara initiativtagare och ge råd i olika våldsförebyggande aktiviteter och projekt vid behov.

Medborgarundersökningar har genomförts 2014, 2017, 2021 om våldsutsatthet och 2016 för att kartlägga kommunens arbete mot våld i nära relationer. Gävle kommun genomför medborgarundersökning om våld i nära relationer vart tredje år.
Läs kartläggningen om våld i nära relationer från 2017 här.
Läs kartläggningen om våld i nära relationer från 2021 här. 

Läs mer om projektet huskurage här.

Gävle kommun har genomfört kunskapshöjande insatser om våldsprevention, hedersrelaterat förtryck samt våld i nära relation för såväl civilsamhälle som medarbetare och chefer inom Gävle kommun. Dessa insatser kommer att erbjudas även fortsättningsvis. De kunskapshöjande insatser som gjorts är:

 • Grundutbildning i det våldspreventiva programmet: Mentorer i våldsprevention för de som arbetar med unga i högstadie- och gymnasieålder. Utbildning i Agera tillsammans för de som arbetar med barn i mellanstadieålder.
 • Basutbildning inom hela kommunkoncernen: om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld i syfte att höja kompetensen hos Gävle kommunkoncerns verksamheter.
 • Internutbildning riktat till chefer och HR i Gävle kommunkoncerns verksamheter. Utbildningsmaterial har tagits fram som ska fungera som ett stöd för chefer och HR i Gävle kommunkoncern för att informera om och våga fråga medarbetare om våld i nära relationer.
 • Spetsutbildning anpassad till målgrupper och verksamheter för att öka kunskapen och lättare upptäcka hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i nära relationer.

Gävle kommun uppmärksammar sedan 2016 årligen ämnet våld i nära relationer, genom kampanjen Gävle fritt från våld. Det görs varje höst i samband med FN:s internationella dag mot mäns våld mot kvinnor. Gävle kommun har som mål att fortsätta lyfta frågan med hjälp av kampanjer.

Våldsförebyggande insatser i kommunens verksamheter

Inom kommunens verksamheter pågår olika projekt och insatser för att förbygga, upptäcka och förhindra olika typer av våld.

Utifrån nolltolerans, åskådarperspektiv, kunskap om våld, genus och normförändring har skolor i Gävle kommun påbörjat arbetet för att förebygga våld.

Flera skolor har infört våldsförebyggande program i gymnasiet och grundskolan som: Mentorer i våldsprevention och Agera tillsammans. Målet med programmen är att tillsammans med barn och unga förebygga våld innan våldet sker.

Det våldspreventiva arbetet med unga sker i samverkan mellan flera sektorer. Utbildning i programmen ges i samverkan mellan enheten social hållbarhet, Brottsförebyggarna i Gävle (BIG) och Elevhälsan.

Läs mer om Brottsförebyggarna i Gävle (BIG).

Mentorer i våldsprevention är ett program för att förebygga våld bland unga. Inom programmet diskuteras vad våld är, hur man kan vara aktiva åskådare och hur man kan utmana normer som begränsar och påverkar hur vi förväntas vara.

Inom programmet lär elever och lärare sig att ta ansvar för varandra och säga ifrån om de ser eller hör våld och kränkningar. Mentorer i våldsprevention vänder sig till elever på högstadiet och gymnasiet.

Läs mer om Mentorer i Våldsprevention på organisationen MÄN:s sida.

Agera tillsammans uppmuntrar till att tänka kritiskt kring stereotypa idéer om genusnormer, särskilt de normer där det finns en tydlig koppling till våld, för att förebygga våld i ett tidigt skede. Agera tillsammans är en åldersanpassning av Mentorer i våldsprevention och vänder sig till elever i mellanstadiet. Läs mer om Agera tillsammans på organisationen MÄN:s sida.

Agera tillsammans i Andersbergsskolan 2018

Agera tillsammans mot våldet från Gävle kommunVimeo.

Shanazi hjältar är en verksamhet inom Gävle kommun som utbildar unga att våga se, förstå och agera mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Så fungerar Shanazi hjältar

Shanazi hjältar är unga killar och tjejer som kämpar för alla människors lika värda, rätten att få välja sitt eget liv och mot våld och förtryck i hederns namn. Shanazi hjältar utbildar unga att våga se, förstå och agera samt vara ambassadörer i det förebyggande arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Här kan du läsa mer om Shanazi hjältar

Målet med projektet som pågick mellan mars 2019 och maj 2022 var att öka kunskapen kring könsstympning och att det i Sätra ska finnas ett koordinerat arbete för att förebygga och upptäcka könsstympning. Målet var också att sprida kunskap inom länet till andra kommuner.

Målgrupperna var yrkesverksamma i Sätra som möter barn och ungdomar som riskerar att utsättas, eller redan är utsatta, för könsstympning och föräldrarna till dessa barn och unga. De verksamheter som var med i projektet skapade interna rutiner för att förebygga, upptäcka och hantera kvinnlig könsstympning. De har även skrivit under en samverkansöverenskommelse så det blir en sammanhållen vårdkedja. Verksamheter som vill ta del av arbetet, lära sig mer och inspireras kan hitta information på Regionens samverkanswebb om samverkan för att förebygga kvinnlig könsstympning.

Projektet var ett samarbete med familjecentralen, mödrahälsovården, barnhälsovården, socialtjänsten, förskolor, skolor, hälsocentralen, kvinnokliniken, barnkliniken, ungdomsmottagningen, Barnahus Gävleborg och Maria kyrkan. Högskolan i Gävle är med och utvärderar projektet.

After the violence är ett EU-projektet med fokus på barn på skyddat boende som löper på från 2020 till 2023.

Projektet är ett samarbete mellan Rädda Barnen, Linköpings universitet, m.fl. och från Gävle deltar Socialtjänsten tillsammans med Kvinnojouren.

Målet är att bidra till stärkt skydd och stöd för barn som vistas på skyddat boende med sin förälder som direkt konsekvens av våld i hemmet.

Projektet ska utveckla, testa och utvärdera en arbetsmodell – ”Pusslet” – som aktörerna kan arbeta efter för att säkerställa att barnets rättigheter tillgodoses. Här kan du läsa mer om projektet.

Det handlar om trygghet är ett treårigt projektet med  övergripande mål om att ta fram ett användarvänligt och kapacitetsstärkande metodstöd för skolan, för att upptäcka och minska våldsutsatthet bland barn.

Målgrupperna i projektet är barn i årskurs 4 samt lärare, elevhälsa och socialtjänst.

Gävle kommun kommer i samverkan med bla Rädda Barnen och Länsstyrelsen vara en del av detta viktiga arbete. I projektet deltar Lilla Sätraskolan, anpassad grundskola och Forsbackaskolan tillsammans med elevhälsan och socialtjänsten.

Först ut är anpassad grundskola med  heldagsutbildning i augusti 2022, sedan fortsätter Lilla Sätraskolan i januari och Forsbacka i februari 2023.

Gävle mot narkotika

Här kan du läsa om den kampanjvecka mot narkotika lokalt i Gävle som Gävle kommun genomförde tillsammans med Polisen. Kampanjen syftar till att medvetandegöra och få igång ett samtal om narkotikaanvändning och dess konsekvenser för individen och samhället.