Lagen om stöd och service (LSS)

Du som har en funktionsnedsättning ska kunna leva ett normalt liv i hemmet, jobbet, skolan och på fritiden. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är en av lagarna som styr vilka stöd och insatser som finns för personer med funktionsnedsättning.

Insatserna ska stärka din förmåga att leva ett självständigt liv. Trots din funktionsnedsättning ska du få möjlighet att leva som andra. Genom insatserna ska du tillförsäkras goda levnadsvillkor.

Det innebär att kommunen anpassar stöd och service efter dina behov och önskemål inom ramen för bland annat LSS och arbetsmiljölagstiftning för personal.

Insatser enligt LSS

Det finns många olika typer att stöd att få om du har en funktionsnedsättning. Här följer en lista över vilka insatser som lagen omfattar:

Kommunen är skyldig att informera om vad lagen innebär och de rättigheter som personer med funktionsnedsättning har. Kommunen måste också följa upp stödet till de personer som lagen omfattar. Läs  hela lagen om stöd och service, LSS, Riksdagens webbplats.

Vilka som kan söka stöd

Du som är i behov av stöd kan ansöka själv. En vårdnadshavare, god man eller förvaltare kan också söka åt dig.

För att få söka stöd enligt LSS måste du ha särskilda behov och tillhöra vissa grupper. Det finns tre olika grupper (kallas också personkretsar) som kan få stör enligt LSS;

  • personkrets 1 är personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
  • personkrets 2 är personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder
  • personkrets 3 är personer med andra stora och varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder, som innebär att du har betydande svårigheter i vardagen och ett omfattande behov av stöd och hjälp

Det är viktigt att komma ihåg att även om du har en fastställd diagnos innebär det inte att du automatiskt har rätt till en viss insats. För varje insats du söker gör kommunen en individuell prövning av just dina behov.

Om du inte tillhör någon av personkretsarna i LSS eller inte får den insats du har sökt enligt LSS kan du ansöka om stöd enligt socialtjänstlagen för att få det stöd du behöver.

Så ansöker du om stöd

Du kan ansöka via blankett eller via e-tjänst. Du kan också alltid ringa Gävle kommuns kundtjänst.

Läs mer om ansökan om stöd och insats för personer med funktionsnedsättning 

LSS-insatser kostar inget

Alla insatser enligt LSS är kostnadsfria, men du står för dina personliga kringkostnader. Till exempel betalar den som bor i bostad med särskild service sin egen hyra och mat, sina egna resor och andra kostnader, medan det stöd personalen ger är kostnadsfritt.

Överklaga ett beslut

Om du får ett beslut som du inte är nöjd med kan du överklaga beslutet. Då skriver du vilket beslut som du vill överklaga och vad du vill ska ändras.

Läs mer om att överklaga ett beslut.