Så funkar bygglov

Här beskriver vi hur det fungerar att söka bygglov från att du förbereder ditt ärende till att projektet är färdigt och du ansöker om slutbesked.

Guiden till bygglovsprocessen

Du får en beskrivning av hur bygglovsprocessen går till, med fokus på ditt ansvar som sökande och hur vi på kommunen hanterar ditt ärende.

Innan du börjar bygga behöver du ta reda på vad som gäller för ditt projekt och om du behöver söka lov. Även om vissa åtgärder inte behöver lov, kan det vara nödvändigt att göra en anmälan. Ta reda på vilka handlingar du behöver skicka in tillsammans med din ansökan. Det beror på vad du planerar att bygga eller ändra.

Vad som gäller för din fastighet

När du börjar planera ditt projekt är det viktigt att du tar reda på vad du får bygga på din fastighet. I vissa områden finns ofta en detaljplan eller områdesbestämmelser som talar om vad som får byggas på platsen.

Om din fastighet ligger utanför detaljplan prövas din ansökan utifrån platsens förutsättningar. På Boverkets webbplats finns mer information om bygglov utanför detaljplaner.

Kontrollplan och kontrollansvarig

En kontrollplan krävs normalt för alla lov- och anmälningspliktiga åtgärder, med undantag för mindre rivningsåtgärder. Kontrollplanen är ett dokument som upprättas av dig som byggherre och fastställs vanligtvis i samband med startbeskedet för byggprojektet. Kontrollplanen beskriver vilka olika kontroller som ska utföras under projektet, hur kontrollerna ska gå till och hur de ska dokumenteras.

I mer komplicerande åtgärder kan en kontrollansvarig (sakkunnig) krävas, som hjälper till med att ta fram ett förslag till kontrollplan och ansvarar för att bygget utförs enligt lagar och regler.

När du har tagit fram ritningar och övriga handlingar för ditt projekt, är det dags att skicka in din ansökan eller anmälan.

Du kan skicka in din ansökan via vår e-tjänst där du enkelt kan följa ditt ärende, ställa frågor eller lämna in nya uppgifter till din bygglovshandläggare. Om du väljer att ansöka via blankett kan du antingen lämna in den till kommunens reception eller skicka den via e-post.

Det kan vara bra att i ett tidigt skede informera dina närmaste grannar eller andra som berörs av dina planer.

Så mycket kostar det

Vid planering av bygg- eller ändringsprojekt är det viktigt att vara medveten om att kostnaden för lov eller anmälan kan variera beroende på vad du ska bygga. Avgiften fastställs enligt gällande taxa. Fakturan skickas till dig efter att du fått beslut i ärendet.

Gå till avgifter för byggande, rivning och marklov

Efter att din ansökan eller anmälan kommer in till oss får du en bekräftelse och ett diarienummer för ditt ärende. Därefter blir du tilldelad en bygglovshandläggare som granskar och bedömer att ärendet är komplett.

Kompletteringar och ändringar i ditt pågående ärende

Om det saknas handlingar eller behöver förtydligas, får du möjlighet att inom tre veckor komplettera ditt ärende. Om du inte skickar in kompletteringarna kan ditt ärende avvisas eller avgöras i befintligt skick.

Synpunkter från grannar och andra berörda sakägare

Ibland får grannar och andra berörda sakägare möjlighet att uttrycka sina synpunkter, bland annat om den planerade åtgärden avviker från detaljplanen. I vissa fall behövs det även att andra myndigheter och remissinstanser ges möjlighet att framföra sina synpunkter innan beslut fattas i ärendet. Läs mer för dig som är granne.

Så lång tid tar det

Enligt plan- och bygglagen ska lovbeslut tas inom tio veckor, från det att handläggaren bedömer att ansökan är komplett. Tiden får förlängas en gång med högst tio veckor.

I anmälningsärenden ska beslut tas inom fyra veckor, från det att handläggaren bedömer att anmälan är komplett. Tiden får med förlängas en gång med högst fyra veckor.

Målsättningen är att handlägga ärenden snabbare än de angivna tidsramarna.

Beslutet om en ansökan eller anmälan kan antingen beviljas, avslås eller avvisas. Om ansökan beviljas får du ett beslut om lov, men för att börja bygga behöver du även få startbesked. Om ansökan eller anmälan avslås eller avvisas för att det saknas tillräckliga handlingar för att fatta ett beslut, har du möjlighet att överklaga beslutet.

Ett beviljat lov kungörs i Post- och Inrikes Tidningar. Handläggaren informerar även beslutet till grannar och andra som berörs av beslutet. Överklagandetiden är antingen tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet, eller fyra veckor från det att beslutet kungjordes för dem som inte ska delges beslutet. Om ingen överklagar vinner beslutet laga kraft.

Startbesked

Ett startbesked behövs för att du ska få påbörja din åtgärd. I vissa bygglov och anmälningar får du startbeskedet direkt i bygglovet. Ibland behövs det ett tekniskt samråd innan du kan få ditt startbesked. Tänk på att om du påbörjar din åtgärd innan du fått startbesked kan det leda till böter i form av en byggsanktionsavgift.

Tekniskt samråd vid större byggnationer

Ett tekniskt samråd kan behövas innan du kan få ditt startbesked, till exempel vid större byggnationer. Tillsammans med kommunens byggnadsinspektör, kontrollansvarige och eventuellt utförande entreprenör, går ni igenom hur bygget har projekterats/planerats, hur det ska utföras och av vem, tekniska handlingar och förslaget till kontrollplan.

Om du behöver ändra efter startbesked

Om du vill ändra något som inte är redovisat i ditt bygglovsbeslut ska du kontakta din handläggare. Det kan handla om nytt utseende, placering, storlek, färgsättning eller material.

Så länge gäller ditt startbesked

Du ska påbörja arbetet på plats inom två år från den dag då beslutet vann laga kraft, annars upphör beslutet att gälla. Arbetet ska vara färdigt inom fem år.

Vid behov besöker byggnadsinspektören arbetsplatsen. Detta bestäms normalt vid det tekniska samrådet. Kontrollansvarige måste delta vid besöket och det är bra om du som byggherre också har möjlighet att vara med. Besöket syftar till att byggnadsinspektören kontrollerar att kontrollplanen följs och att inget uppenbart strider mot bygglovet, startbeskedet eller byggregler. Inspektörens roll är inte att göra regelrätta besiktningar på det som byggts. I enklare ärenden så krävs det inget arbetsplatsbesök.

Slutsamråd

Ärenden som haft ett tekniskt samråd behöver normalt även ha ett slutsamråd på platsen i samband med att åtgärden har färdigställts. Här går vi tillsammans igenom handlingar som ska lämnas in för att få ta åtgärden i bruk enligt beslutat startbesked. Efter avslutat slutsamråd ska kontrollansvarige lämna in ett utlåtande tillsammans med dokumentering från sina platsbesök. I enklare ärenden behövs inget slutsamråd. Det framgår i så fall i ditt startbesked.

Slutbesked

Innan du får flytta in eller ta åtgärden i bruk måste du ha ett slutbesked från kommunen. För att få slutbesked måste du som byggherre kunna visa att alla krav som gäller för åtgärden enligt lovet, startbeskedet, kontrollplanen eller beslut om kompletterande villkor är uppfyllda. Kom ihåg att kontrollplanen ska vara signerad och det ska även tydligt framgå vem som signerat samt när kontrollerna utfördes.

Mer information om hur du ansöker om slutbesked finns i ditt startbesked. Om du börjar använda byggnaden innan du fått slutbesked kan det leda till böter i form av en byggsanktionsavgift.